תנאי להתרת קיזוז מס תשומות – בדיקה במשרדי מע"מ

כיצד ידע עוסק אשר שילם בעבור שירות או סחורה, האם מותר לו לקזז את מס התשומות הגלום בחשבונית המס שקיבל, או שמא אסור לו לעשות כן, כי חשבונית המס אשר קיבל לא הוצאה כדין? מבחינת שלטונות המס, חשבונית שהוצאה שלא כדין מכונה חשבונית פיקטיבית.

באופן גס, אפשר לחלק את נושא הפיקטיביות של חשבוניות מס לשני סוגים. במקרה הראשון, המובהק יותר, הפיקטיביות מתבטאת בכך שעוסק יוצר קשר עם עוסק אחר, אשר מוכר לו חשבוניות מס. במקרה זה החשבונית אינה משקפת עסקת שירות או מכר, אלא מהווה מסמך שכל כולו נועד לחסוך מיסים מן הרוכש. מקרה זה הינו פלילי באופן מובהק, וקיזוז מס התשומות ייאסר כמובן, על ידי מנהל מע"מ.

סוג שני של פיקטיביות, מעורר שאלה האם להתיר את קיזוז מס התשומות. במקרה זה מדובר על מכר או שירות אשר ניתנו בפועל, ומחירם שולם, אך קיים ליקוי בחשבונית המס אשר נתקבלה ועל פיה קוזז מס התשומות, ועל כן היא נחשבת לחשבונית שלא הוצאה כדין – ועל כן ניכוי מס התשומות בגינה בדרך כלל לא יוכר.

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בי-ם (ע"ש 5042/05 טל יואב נ. מנהל מע"מ ומכס ירושלים), נדונו חשבוניות מס פיקטיביות מסוג זה. עובדות המקרה היו כדלקמן: טל יואב ביצע עבודת בנייה, ולשם כך התקשר עם קבלן משנה. קבלן המשנה ביצע את עבודתו, ובתמורה לתשלום, מסר ליואב חשבונית מס. יואב קיזז את מס התשומות, אך לימים התברר כי החשבונית הייתה שלא כדין, היות וקבלן המשנה לא היה עוסק מורשה, ועל כן אסור היה לו להוציא חשבוניות מס.

על פי ההלכה הקיימת, החריג המתיר ניכוי מס תשומות על בסיס חשבונית פיקטיבית, מחייב  הוכחה, כי העוסק נקט בכל האמצעים הסבירים לוודא כי החשבונית הוצאה כדין . יואב טען כי הסתמך על "אישור לצורך ניכוי מס"  אשר הציג לו קבלן המשנה, אשר בו ננקב מספר תיק המע"מ של קבלן המשנה, והיה תקף בעת ביצוע הבנייה.

בית המשפט קבע כי האישור הנ"ל אינו מספק, משום שהוא אישור אשר ניתן על ידי אגף מס ההכנסה ולא על ידי מנהל מע"מ. עם זאת העיר בית המשפט כי אף אישור עוסק מורשה ממנהל מע"מ לא יספיק, היות ותתכן אפשרות כי קבלן המשנה מחק את רישומו במשרדי מע"מ,אך שמר אצלו את תעודת העוסק.  רק בירור עדכני במשרדי מע"מ יכול להבטיח כי מה שהיה נכון בעת שהוצא האישור, נכון גם לאחר מכן, בעת קבלת החשבוניות.

המשמעות הפרקטית של פסק דין זה הינה, שכל עוסק החפץ לנכות מס תשומות, יהיה חייב לבדוק אם לכל עוסק עמו הוא קשור יש תיק מע"מ, וכן כי הרישום שלו במשרדי מע"מ עדיין בתוקף במועד הוצאת החשבונית. אין ספק כי דרישה זו מרחיבה מאד את הנטל המוטל על ציבור העוסקים ומכבידה מאד.

יתר על כן, גם אם העוסק יערוך בדיקה בתחילת עבודתו עם העוסק,  עדיין תתכן האפשרות כי חשבונית המס אשר תינתן חודשים מספר לאחר מכן, לא תהיה כדין, היות ובינתיים סגר אותו עוסק את תיקו במע"מ.

נסכם מאמר זה בהמלצה לערוך בדיקה זו בטרם ישולמו חשבוניות מס בסכומים גבוהים,לגורמים שיש חשש לגבי טיב חשבוניות מס שהוציאו. כיום אפשר לבדוק נתון זה באתר האינטרנט של רשות המסים (http://www.mof.gov.il/taxes). לאחר הכניסה לאתר יש ללחוץ על "כלים לשימושך" בתפריט הראשי, משם ללחוץ על "פרטי עוסק מורשה" ולקבל מסך בו עליו לרשום את מספר העוסק ולאחר לחיצה על מקש enter לקבל את נתוני העוסק המורשה.

אף שאין בבדיקה אצל משרדי מע"מ משום "ביטוח" מלא, אין ספק כי אי ביצוע הבדיקה ימנע מן העוסקים את האפשרות לטעון כי ננקטו על ידם "כל האמצעים הסבירים".