תגמול נושאי משרה בחברות ציבוריות וחברות אג"ח

 

ב- 12 בדצמבר 2012 נכנס לתוקפו תיקון מס' 20 לחוק החברות, בנושא מתן תגמול לדירקטורים ונושאי משרה אחרים בחברות ציבורית וחברות אג"ח (חברות שאינן ציבוריות אולם הנפיקו אג"ח לציבור) אשר נועד להוסיף פיקוח על הליך אישור השכר ותנאי הכהונה של הדירקטורים ונושאי המשרה, ובעיקרו הקמת ועדת תגמול וקביעת מדיניות תגמול על ידי החברה.
בבסיס התיקון עומד שינוי מנגנון אישור התגמולים לנושאי המשרה בחברות ציבוריות וחברות אג"ח, באמצעות הקמתה של ועדת תגמול וכן, קביעת מדיניות תגמול, אשר לפיה יאושרו התגמולים לנושאי המשרה בחברה.
הרכבה של ועדת התגמול דומה במהותו להרכבה של ועדת הביקורת ויחולו עליה אותן הוראות בנוגע למי שלא רשאי להיות חבר בה (למשל, בעל השליטה וקרובו או מי שהייתה לו זיקה לאלה). תפקידה של הוועדה הוא להמליץ לדירקטוריון החברה על מדיניות התגמול על בסיס שורה של שיקולים וקריטריונים שהוגדרו בחוק, לפקח על יישומה של המדיניות וכן, להחליט אם לאשר תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה, בין אם בהתאם למדיניות התגמול של החברה ובין אם שלא בהתאם למדיניות.
מדיניות התגמול תאושר בדירקטוריון החברה בהתאם להמלצות ועדת התגמול ולבסוף באסיפה הכללית של בעלי המניות, ע"י רוב קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, או אם סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה (להלן: "רוב מקרב המיעוט"). מדיניות התגמול תהיה בתוקף לשלוש שנים בלבד, אולם ניתן יהיה להאריכה לתקופה אחת נוספת.
כאמור, מנגנון האישורים של תנאי כהונה והעסקה של בעלי העניין בחברה השתנה, והוא נקבע בהתאם לסוג בעלי התפקידים וכן, אם התנאים מאושרים בהתאם למדיניות התגמול או שלא בהתאם לה, בכפוף לחריגים מסוימים.
ככלל, אישור הענקת תנאי כהונה והעסקה בהתאם למדיניות התגמול יפעיל מנגנון אישורים מקל יותר מאשר אישור תנאים שלא בהתאם למדיניות. כך למשל, תנאי העסקה של מנכ"ל (שאינו דירקטור או בעל שליטה) מחייבים את אישורם של ועדת התגמול והדירקטוריון, בעוד שאישור תנאים אלה שלא בהתאם למדיניות יחייב גם את אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות בדרך של רוב מקרב המיעוט, נוסף על אישור ועדת התגמול והדירקטוריון; לעומת זאת, אישור תנאי כהונה של דירקטור יחייב את אישור ועדת התגמול, הדירקטוריון ורוב מקרב המיעוט גם כאשר תנאים אלה הינם בהתאם למדיניות התגמול.
החוק קובע מנגנונים ספציפיים גם לאישור תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה שאינו מנכ"ל ואינו דירקטור וכן, של בעל שליטה או קרובו.
הוראות התיקון לחוק לא יחולו על הארכה ללא שינוי של תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה שנקבעו לפני יום 12.12.12. יש לציין, כי הארכת תנאים שאושרו קודם לכן עם שינויים, כמו גם אישור בתנאים חדשים, החל מיום זה ואילך, יתבצעו על-פי הוראות התיקון לחוק.
עוד קובע התיקון, כי על החברות לקבוע מדיניות תגמול בתוך 9 חודשים מיום התחילה של התיקון (דהיינו, עד יום 12.9.2013). לאור זאת, כל עוד לא נקבעה לראשונה מדיניות תגמול ע"י החברה, אישור תנאי כהונה והעסקה לנושאי משרה בתקופה זו יהיה בהתאם למנגנון האישורים החל בגין הענקת תגמול שלא בהתאם למדיניות, על כל המשתמע מכך.
כאמור, התיקון לחוק הינו סבוך ומעלה שאלות רבות. מומלץ להיוועץ לפני אישור תגמול לנושאי משרה בחברה.