שינויים בהשתתפות בעלי מניות בחברות ציבוריות באסיפה כללית

החל מה- 1 באפריל 2006 יוכלו בעלי מניות בחברות ציבוריות להשתתף באופן פעיל יותר בהחלטות המשמעותיות בחברה, זאת הודות לתקנות שאושרו בועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת בתחילת חודש נובמבר 2005, המאפשרות לבעלי המניות מהציבור להצביע בכתב, ואף דרך האינטרנט, בלא הצורך להופיע פיזית או לשלוח שלוח לאסיפות הכלליות של החברה.

עד היום היה קיים מנגנון הצבעה בכתב, שלדברי משרד המשפטים היה מנגנון מורכב מדי, ולפיכך לא הופעל. כעת עם אישור תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ה – 2005 (להלן: "התקנות"), יוכלו אותם בעלי מניות להצביע ביתר קלות.

חברה ציבורית המכנסת אסיפה כללית, לצורך קבלת החלטה מן הסוג המנוי בסעיף 87 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "החוק"), לרבות: מינויים ופיטורים של דירקטורים, אישור עסקאות עם בעלי עניין ואישור מיזוג, תהיה חייבת להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ (להלן: "הבורסה") את כתבי ההצבעה והודעות עמדה (ראה בהמשך) באמצעות מערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך. גם חברי הבורסה יהיו חייבים לשלוח לבעלי המניות את כתבי ההצבעה והודעות העמדה באמצעות דואר אלקטרוני ללא כל תמורה. בעלי מניות שיבקשו זאת מראש יוכלו לקבל את כתבי ההצבעה והודעות העמדה למענם בדואר, בתמורה לדמי משלוח.

בעל מניות המבקש להשתתף בהצבעה, יצרף לכתב ההצבעה, עליו יסמן את אופן הצבעתו, אישור מאת חבר בורסה לגבי בעלותו במניות ביום אותו קבעה החברה הציבורית כיום הקובע (להלן: "אישור בעלות"), וישלח בדואר או ימסור לחברה את כתב ההצבעה. עוד קובעות התקנות כי גם אישור הבעלות יינתן לבעל המניות בלא תמורה, ואם יבקש לקבל את אישור הבעלות לביתו בדואר ישלם את דמי המשלוח בלבד.

על מנת לסייע לבעלי המניות להשתתף באסיפות הכלליות של החברות הציבוריות, נקבע בתקנות כי חברות ציבוריות יכולות, אם כי בשלב זה לא חייבות, לאפשר לבעלי המניות להצביע באמצעות האינטרנט.

דירקטוריון החברה הציבורית וכל בעל מניות המעוניין לשכנע בעלי מניות אחרים לגבי אופן הצבעתם, יהיה רשאי להפיץ הודעת עמדה בנושא העומד להחלטה (להלן: "הודעת עמדה"). החברה תהיה חייבת להפיץ את הודעת העמדה באמצעות מערכת המגנ"א, וחברי הבורסה יפיצו את הודעת העמדה כפי שמופצים כתבי ההצבעה. הפצת הודעות עמדה תהיה כרוכה בתשלום לחברה עבור ההפצה, כאמור בתקנות.

שינוי זה, באפשרות ההצבעה של מחזיקי מניות מקרב הציבור בחברות ציבוריות, עשוי להקשות על בעלי שליטה בחברות ציבוריות לאשר עסקאות עם החברות הציבוריות אשר בשליטתם (להלן: "עסקאות עם בעלי שליטה"). זאת מאחר והחוק דורש בעסקאות עם בעלי השליטה דרישות נוספות מעבר לרוב רגיל באסיפה הכללית. לשם אישור עסקה עם בעל שליטה נדרש, בנוסף לרוב הרגיל, שיתקיים אחד מהתנאים הבאים: במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו לפחות שליש מכלל קולות בעלי המניות, שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה והמשתתפים בהצבעה, או סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות, שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, לא יעלה על 1% מכלל בעלי זכויות ההצבעה בחברה. ההקלה שאושרה, באפשרות ההצבעה של בעלי מניות מהציבור בחברות ציבוריות, תקל על המתנגדים לבקשת בעל השליטה להגיע ל- 1% מכלל בעלי זכויות ההצבעה בחברה ובכך לטרפד את העסקה בין החברה לבעל השליטה בה.