שיבוב ללא הוכחות

עו"ד אליס אברמוביץ, עו״ד מאיה אלדורוטי

בית משפט השלום בחיפה דחה, ביום 27.7.17 תביעת שיבוב בסך של 230,187 ₪, שהגישה חברת הביטוח מגדל נגד חברת דינמיק שירותי ספנות בע"מ ונגד נמל אשדוד, בגין נזק שנגרם למשלוח של שלדות רכבים וציוד צבאי, שיוצא מישראל למקסיקו דרך ספרד על ידי המבוטחת, חברת רפא"ל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ.

המטען הומכל בשלוש מכולות – שתיים מהן פתוחות ומכוסות בבד ברזנט. עם הגעתו לנמל בספרד, נתגלה נזק בציוד שהיה על אחת המכולות הפתוחות.

התביעה נגד נמל אשדוד נמחקה בהסכמה כבר בתחילת הדרך, משיקולים שלא נזכרו בפסק הדין, אולם התביעה נגד המשלחת, חברת דינמיק, נמשכו. חברת הביטוח טענה, כי יש לראות בדינמיק  מוביל חוזי, הנושא באחריות מפתח חצרה של רפא"ל ועד המסירה ללקוח במקסיקו, ומכיוון שהתרשלה בטיפול במטען ו/או בהליך הכנתו להובלה בינלאומית, ולא ביצעה אחר הפעולות הדרושות לשמירת שלמותו ותקינותו – היא זו הנושאת באחריות לנזק ,שנגרם כשהמטען בחזקתה ובאחריותה.

דינמיק טענה, מנגד, כי היא שימשה כסוכנות תיווך וכמשלח לוגיסטי שאינו מוביל. מכיוון שהנזק אירע במהלך ההובלה הימית, בשעה שהיה בחזקתם הפיזית של צדדים שלישיים, היא אינה נושאת, לטענתה, בכל אחריות. תפקידה היה, לטענתה, לשמש סוכן של רפא"ל, ובמסגרת זו התקשרה, בשם רפא"ל, עם צדדים שלישיים לביצוע הפעולות, ובכללן, הקשירה, העיגון, ההמכלה, ההובלה הימית וכן הלאה. כך, גם שטר המטען המכסה את ההובלה הימית, לא הופק ולא נחתם על ידה, אלא על ידי סוכנת האנייה. עוד נטען כי ממילא, ככל שמבקשת חברת הביטוח לייחס לדינמיק תפקיד של מוביל ימי, כהגדרתו בפקודת הובלת טובין בים, הרי שהתביעה נגדה התיישנה, בחלוף למעלה משנה מיום מסירת המטען בנמל שבספרד.

בית המשפט קבע, בראש ובראשונה, כי מגדל כלל לא הרימה את הנטל להוכיח, מה היו תנאי ההובלה של המטען, ומתי עברה זיקת הביטוח מהמוכר (רפא"ל) לקונה במקסיקו. זאת, לנוכח העובדה שבחשבון הספק שבמקור נכתב CIF וגם השמאי מטעם מגדל הסתמך על רישום זה. אומנם הרישום שונה בכתב יד ל-DDU, כשנה לאחר מכן, אך לא הוכח מה מקור השינוי, מי שינה, מתי נעשה ומה הסיבה. שנית, נקבע כי מגדל לא הרימה גם את הנטל להוכיח, כי הנזק ארע דווקא בהובלה הימית מאשדוד לנמל בספרד. אדרבא, מעדותו של העד מטעם מגדל נבעה המסקנה המסתברת כי הנזק נגרם בהטענה (בנמל אשדוד או לפני כן), אך התביעה כנגד נמל אשדוד נדחתה בהסכמתה כאמור, לפני תום ההליך המשפטי. שלישית, ועיקר, נקבע כי דינמיק אינה מוביל חוזי, ואף אינה שלוח של המוביל הימי, וזאת לנוכח הגדרת היחסים בין שוגר המטען למוביל הימי, המוסדרים בפקודה להובלת טובין בים. המוביל הוא בעל האנייה או החוכר, המנפיק שטר מטען בו הוא מתחייב להוביל, ולהיות אחראי לנזקים במהלך ההובלה בכפוף לתנאים והסייגים שבשטר המטען. היות ודינמיק לא הנפיקה שטר מטען, ואינה צד לשטר המטען שהונפק, פשיטא שהיא אינה יכולה להיחשב למוביל ימי. בנוסף, נוכח ההבחנה המשפטית בין משלח שתפקידו סוכן בלבד, לבין משלח שהוא "מוביל בפועל" או "מוביל חוזי", כפי שנקבעה בע"ש (י-ם) 7029/99 טרנסכלל נ' היועץ המשפטי לממשלה נפסק, כי כל הסממנים מצביעים על כך שדינמיק היא משלח מסוג "סוכן", היות ותפקידה התמצה בקישור בין נותני השירות בשרשרת ההובלה לבין רפא"ל בלבד. בנוסף, הצעת המחיר ששלחה דינמיק אינה עולה לכדי חוזה הובלה, היות ולא היה בה דבר המלמד על התחייבות של דינמיק לבצע בעצמה, או על ידי מי מטעמה, את ההובלה, ואין הסכמה או אזכור לפיו דינמיק לוקחת על עצמה לשאת באחריות לנזק שנגרם במהלך ההובלה, או למעשיו ולמחדליו של המוביל.

[ת"א 39891-04-12 מגדל חברה לביטוח בע"מ ואח' נ' דינמיק שרותי ספנות (דשס) בע"מ, פסק דינה של כב' השופטת אילת דגן מיום 27.7.17. את מגדל ייצג עוה"ד יוסי שפרינצק , ואת דינמיק ייצג עו"ד א. הדר]