רפורמה במע"מ – דיווח מקוון של חשבוניות המס

במסגרת חוק ההסדרים שאושר בקיץ האחרון בכנסת, נכלל פרק הדן בשינויים במע"מ (חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, אשר נכנס לתוקפו ביום 15.7.2009 ). לשינויים אלה השלכות על פעילותם היום יומית של מרבית העוסקים בישראל.

אחת ממטרותיו של תיקון החוק הייתה לצמצם את תופעת החשבוניות הפיקטיביות. השימוש בחשבוניות פיקטיביות מהווה שיטת הונאה, המאפשרת למקבל החשבונית לקזז מס ערך מוסף ולצמצם את חבות מס ההכנסה, מבלי שהחשבונית תשקף עסקה אשר בוצעה בפועל – כאשר נותן החשבונית הפיקטיבית אינו טורח כמובן לדווח למדינה על הכנסה כלשהי. האוצר מעריך כי הונאות אלה גורעות מקופת המדינה כ- 6 מיליארד ש"ח לשנה.

עד היום, מבנה הדו"ח התקופתי לצרכי מע"מ הכיל נתונים ברמת הסיכומים בלבד – סך כל מס העסקאות וסך כל מס התשומות לקיזוז. שיטה זו יצרה תמריץ לרמאויות בכלל ולשימוש בחשבוניות פיקטיביות בפרט, שכן  גילוי ההונאות היה מורכב, ומוערך כי רק כ- 1% מסכומי המס שהועלמו,  נגבו בסופו של דבר.

בחוק ההתייעלות הכלכלית נכללו מספר צעדים שמטרתם להלחם בחשבוניות הפיקטיביות, בדרך של הכבדה על חובת הדיווח של העוסקים:

א.  מעבר של מרבית מהעוסקים לדיווח אלקטרוני, דהיינו, כל חשבונית תועבר בדיווח מקוון ישירות למחשבי רשות המיסים.

ב.  רשות המיסים תנפיק לעוסקים מספרי חשבוניות – כך, למשל, יקבל עוסק מסוים חשבוניות שמספריהן 1,000,000 – 1,500,000 ורעהו יקבל חשבוניות שמספריהן 2,000,000 – 2,300,0000. שיטה זו תאפשר לרשות המס לבצע פיקוח באמצעות חיתוכים במחשב ולבדוק מי מנפיק חשבוניות פיקטיביות.

ג.  דיווח חד חודשי – מרבית העוסקים במשק יחויבו לבצע דיווח חודשי של עסקאותיהם. עוסקים אשר דיווחו עד היום פעם בחודשיים יעברו לדיווח חודשי, אך ימשיכו לשלם את מס הערך המוסף פעם בחודשיים – בגין שני דיווחים חודשיים.

ד. בדו"ח התקופתי יפורטו כל חשבוניות המס שהמועד להוצאתן חל בתקופת הדו"ח וכן כל חשבוניות המס שהוצאו, אף אם המועד להוצאתן טרם הגיע, כל רשימוני הייבוא הנושאים את שמו של העוסק שהותרו בתקופת הדו"ח וכן כל חשבוניות הקנייה שהוצאו לעוסק בתקופת הדו"ח.

החשבוניות והדו"חות יהיו חתומים בחתימה אלקטרונית על מנת למנוע זיופים של המסמכים.

תחולתו של החוק תהיה הדרגתית. השלב הראשון של הדיווח הממוחשב ייעשה ב-2010, ויחול על חברות גדולות בלבד (עוסקים שהיקף הכנסותיהם השנתי הוא יותר מ-4 מיליון ש"ח המנהלים הנהלת חשבונות בשיטת החשבונאות הכפולה). ב-2011 תורחב חובת הדיווח הממוחשבת גם לעוסקים בעלי הכנסות שנתיות של 1-4 מיליון ש"ח, או עוסקים בעלי מחזור נמוך יותר, אשר מנהלים את עסקיהם בשיטת החשבונאות הכפולה. החל ב-2012 יחויבו כל העוסקים במשק לעבור לחשבוניות מקוונות.

אין ספק כי החוק מטיל חובה אשר תכביד מאד על העוסקים. הם יחויבו למחשב את העסק, לרכוש את תוכנת הדיווח ולהתקין מערכת קידוד והצפנה לצורך ביצוע החתימה האלקטרונית. מהלכים אלה, מעבר לעלותם הכספית, ידרשו שעות עבודה מרובות עד להטמעת השיטה החדשה.

יתר על כן, לא ברור בשלב זה, כיצד יחלו העוסקים הגדולים, אשר חייבים לדווח בדרך החדשה החל ביום 1.1.2010 לעשות זאת תוך תקופה בת שלושה חודשים, כאשר רשות המיסים עצמה טרם פרסמה נהלים מסודרים בקשר לביצוע החוק, ולא ברור אם קיימות כיום תוכנות המסוגלות לבצע את הדיווחים הנדרשים על פי החוק.

קושי נוסף טמון במידע העצום אשר יזרום למחשבי רשות המסים, אשר עלול לפגוע בפרטיות של העוסקים, עקב החשש כי המידע "יזלוג" לגורמים שמחוץ לרשות המס, אשר יעשו במידע שימוש לצרכיהם.

קיים חשש כי טעויות בהעברת הנתונים, בין אם טעויות של העוסק עצמו או טעויות של עוסק אחר, שנתן לו חשבונית מס, יחשפו את העוסקים לסנקציות מטעם רשויות המס.  יתר על כן, עוסקים עלולים למצוא את עצמם במצב שבו לא תותר הכרה בחשבוניות מס אשר שולמו על ידיהם כחוק, עקב מחדלו של המוכר לדווח למע"מ.

בחוק החדש קיים פוטנציאל לצמצום משמעותי של תופעת החשבוניות הפיקטיביות, תוך הכבדה משמעותית, לפחות בשלבים הראשונים, על כלל העוסקים במשק. אין ספק כי ידרשו התאמות שונות כדי להפוך את השיטה החדשה לנוחה יותר ויעילה, ולמנוע חיכוכים מיותרים בין העוסקים לרשות המסים.