פורד פינת לינקולן

עו"ד דייב זיתון, עו"ד אליס אברמוביץ
קבוצת עמק איילון עוסקת בייבוא מקביל של כלי רכב מסוג פורד ולינקולן לישראל, במקביל לפעילות היבואן הרשמי. ביום 14.8.14 פנה איגוד יבואני הרכב למשרד התחבורה, וביקש לקבל לידיו העתק מפרוטוקול דיון שהתקיים בין משרד התחבורה לבין קבוצת עמק איילון,  בהתבסס על הוראות חוק חופש המידע. משרד התחבורה פנה לקבוצת עמק איילון, וביקש את התייחסותה לבקשה. קבוצת עמק איילון התנגדה לבקשה, בטענה כי המידע המבוקש כולל סודות מסחריים שלה, ועל כן מסירתו תביא לפגיעה בקניינה ואף לפגיעה בתחרותיות בענף הרכב. על אף זאת, החליט משרד התחבורה לאפשר לאיגוד יבואני הרכב את העיון, ועל כן הגישה קבוצת עמק איילון עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בירושלים.

בעתירתה, טענה קבוצת עמק איילון, כי בסיכום הדיון כלול מידע לגבי מדינות מהן היא רוכשת כלי רכב, מידע לגבי אופן רכישת כלי הרכב, מידע שיכול לזהות ספק של הסוכן המורשה שלה, ומידע לגבי אופן שינוע כלי הרכב ואופן אספקתם בישראל. לפיכך, טענה קבוצת עמק איילון, סוג המידע הכלול בסיכום הדיון נופל לגדר סעיף 9(ב)(6) לחוק חופש המידע, המורה כי רשות ציבורית אינה חייבת למסור "מידע שהוא סוד מסחרי או סוד מקצועי או שהוא בעל ערך כלכלי, שפרסומו עלול לפגוע פגיעה ממשית בערכו, וכן מידע הנוגע לעניינים מסחריים או מקצועיים הקשורים לעסקיו של אדם, שגילויו עלול לפגוע פגיעה ממשית באינטרס מקצועי, מסחרי או כלכלי". קבוצת עמק איילון הדגישה, בטענותיה, כי איגוד יבואני הרכב מייצג את כלל בעלי הרישיון לייבוא מסחרי של כלי רכב בישראל, למעט קבוצת עמק איילון וחברה נוספת, שרק הן הצליחו לקבל רישיון לייבוא מקביל של כלי רכב, הגם שעשרות גורמים שונים במשק הישראלי ניסו לעמוד בתנאים לקבלת רישיון. לטענתה, יבואני הרכב חוששים מפתיחת שוק הייבוא לתחרות, ומטרת בקשת העיון שהגישולא הייתה אלא על מנת לחשוף של סודותיה המסחריים של קבוצת עמק איילון. לשיטתה, אין כל אינטרס מהותי או ציבורי שיש בו להצדיק את חשיפת המידע המבוקש, בעוד שלאיגוד יבואני הרכב אינטרס ישיר לסכל את פעילותה העסקית של קבוצת עמק איילון בענף הרכב.

בית המשפט המחוזי בחן את טענותיה של קבוצת עמק איילון, והגיע למסקנה כי המידע המופיע בסיכום הדיון אינו נופל לגדר החריגים שבסעיף 9(ב) לחוק חופש המידע, ובמיוחד אינו מהווה פגיעה בסוד מסחרי: "לאחר שקראתי את סיכום הדיון, הכולל מידע בדבר ארץ המוצא ממנה רוכשת העותרת את כלי הרכב ומידע כללי באשר להתאמת רישום כלי הרכב לרישום הנדרש בצו הפיקוח, לא מצאתי שיש בפרטים האמורים כדי להוות מידע אשר פרסומו יכול לפגוע פגיעה כלכלית משמעותית בעותרת. בעניין זה גם מצאתי לנכון להסתמך על הערכת משרד התחבורה את הדבר, נוכח היותו הרשות המוסמכת, אשר הבנתה באשר לנתונים שיש בהם לפגוע בתחרות גדולה מזו של בית המשפט".

יצוין, כי אחד הנימוקים לכך שמשרד התחבורה החליט להעביר לאיגוד יבואני הרכב את סיכום הדיון היה, כי בידי האיגוד ממילא כבר היו מצויים פרטים מדויקים בדבר כלי הרכב מושא סיכום הדיון, כך שלא היה במסירת המידע כדי להזיק לקבוצת עמק איילון. בבית המשפט, טענה קבוצת עמק איילון כי מידע זה הושג תוך פגיעה בפרטיותה, ומשכך, עצם הימצאותו בידי האיגוד אינו יכול להוות נימוק להעברת סיכום הדיון לידיו. בית המשפט פסק כי בכך צודקת קבוצת עמק איילון, אולם מכיוון שלא הביאה כל ראיה לטענתה זו, הטענה נדחית.

קבוצת עמק איילון הגישה ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי, ובמסגרת זו ביקשה לעכב את ביצועו של פסק הדין, ולמנוע את העברת החומר לאיגוד יבואני הרכב. ביום 17.12.15 פסק כב' השופט הנדל, כי "לאחר העיון בחומר שלפני, ומבלי לקבוע מסמרות בעניין, סבורני שלא ניתן לקבוע כי סיכויי הערעור שבכותרת טובים במיוחד. עם זאת, מאזן הנוחות נוטה באופן מובהק לזכות המערערת, שכן חשיפת החומר המדובר בשלב זה הינה צעד בלתי הפיך, השקול, באופן מעשי, לדחיית ערעורה בטרם נבחן לגופו. לפיכך, החלטתי להיעתר לבקשה ולהורות כי ביצוע פסק דינו של בית המשפט קמא יעוכב עד להכרעה בערעור."

[עת"מ (י-ם) 61714-02-15 קבוצת עמק איילון ס.כ. בע"מ נ' משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, החלטתו של כב' השופט חשין מיום 15.11.15, עע"מ 7969/15 קבוצת עמק איילון ס.כ בע"מ נ' משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, החלטתו של כב' השופט הנדל מיום 17.12.15. קבוצת עמק איילון מיוצגת על ידי עורכי הדין ניר סמולט ועומר קלנר, משרד התחבורה מיוצג על ידי עוה"ד ערין ספדי-עטילה, ואיגוד יבואני הרכב מיוצג על ידי עורכי הדין אהוד שניידר וסיגלית בן ששון