סכסוך בין חברות השילוח UTI וטרנסטרה יוכרע בבית המשפט ולא בבוררות עסקית

 

בימים אלה (4.8.09) ניתן פסק דין על ידי בית המשפט המחוזי מרכז (כב' השופט א. יעקב, הפ"ב 4941-04-09UTi Logistics Israel Ltd נ' טרנסטרה אינווסטמנטס בע"מ), שבמסגרתו דחה בית המשפט את בקשת חברת UTI להפנות את הסכסוך בינה ובין חברת טרנסטרה להכרעה בבוררות עסקית, וקבע כי סכסוך שהטענה המרכזית שבו היא מרמה, ראוי להתברר בבית המשפט.
עובדות המקרה וטענות הצדדים:
חברת UTI עוסקת במתן שירותי אחסון, שינוע, הובלה ועמילות מכס. חברת טרנסטרה עוסקת בניהול לוגיסטי, שילוח בינלאומי, ייבוא וייצוא שירותים ועמילות מכס. בין שתי החברות נחתם הסכם לפיו הן תשתמשנה זו בשירותיה של זו ותחלקנה ביניהן באופן שווה את הרווחים וההפסדים שיצמחו. לאחר כ-9 חודשים נחתם הסכם שני, אשר ביטל את ההסכם הראשון, ובמסגרתו רכשה UTI את נכסיה ופעילותה של טרנסטרה. לאחר כחודשיים נחתם הסכם שלישי, במסגרתו הפקידה UTI 3 מיליון דולר בנאמנות בידי נאמן לתקופה של 18 חודשים, תוך הסכמה כי אם בתוך 18 חודשים לא תגיש UTI תביעה ולא תעלה כל טענה כנגד טרנסטרה, יהיה רשאי הנאמן להעביר את הסכום לטרנסטרה. עוד סוכם, כי אם יהיו תביעות וטענות כאמור, יהיה על הנאמן להמשיך ולהחזיק את סכום הנאמנות עד להכרעת בורר בסכסוך. במסגרת ההסכם, נקבעו האפשרויות למנות בורר בסיטואציות ספציפיות ומוגדרות, ואף נקבעה פרוצדורה מיוחדת לצורך מינוי בורר. במסגרת הפרוצדורה, נקבעו מועדים ברורים להעלאת טענות ותביעות כנגד טרנסטרה, ואף נקבע כי לצורך העלאת טענות ותביעות כנגד טרנסטרה, על UTI להגיש לנאמן הצהרה חתומה על ידי נושא משרה, המפרטת את הנזקים שנגרמו ושעשויים להיגרם ל-UTI.
UTI טענה כי טרנסטרה רימתה אותה והציגה בפניה מצגי שווא אשר גרמו לה לנזקים כספיים בסכומים העולים על 4.6 מיליון דולר. לאור זאת, ביקשה UTI במסגרת הליך זה מבית המשפט, להורות על מינוי בורר על ידי המוסד לבוררות עסקית. טרנסטרה טענה כי מאחר ועילת התביעה נגדה מבוססת על תרמית, התביעה אינה ראויה להתברר בפני בורר והמקום הראוי לבררה הוא בית המשפט.
פסק דינו של בית המשפט:
בית המשפט קבע כי UTI לא פעלה על פי הפרוצדורה שנקבעה בהסכם לצורך מינוי בורר, המועדים שבהסכם חלפו ולכן לא קיים הסכם בוררות שניתן לפעול על פיו.
בית המשפט הוסיף וקבע כי כאשר מדובר בטענת תרמית – כטענת UTI – מן הראוי שמחלוקת מסוג כזה תתברר בפני בית המשפט ולא בחדרי חדריו של הבורר, וזאת על מנת ששמו הטוב של אדם לא יוכתם לשווא בטענת מרמה. עוד נקבע כי במקרה דנן, לאור הנזקים שציינה UTI בהשוואה לסכום הנאמנות, הרי שהליך הבוררות לא יהיה בו כדי למצות את בירור מלוא המחלוקות שבין הצדדים, ויידרשו דיונים נוספים בבתי המשפט, ומכאן שאין טעם בקיום הליך הבוררות.
בסופו של דבר, דחה בית המשפט את בקשת UTI למינוי בורר, וחייב את UTI בהוצאות ובשכ"ט עו"ד בסך של 20,000 ש"ח.
UTI יוצגה על ידי עו"ד אייל רוזובסקי ועו"ד פינגרר. טרנסטרה יוצגה על ידי עו"ד גיא גיסין, עו"ד פרייליך ועו"ד מחרז.