מתי מתיישנת תביעה בגין מחלוקת סיווגית?

בית משפט השלום בירושלים דחה את בקשת המדינה לדחות את תביעת היבואן להשבת מסי יבוא אשר שולמו ביתר מחמת התיישנות, במחלוקת סיווגית אשר התעוררה בינה לבין היבואן. (ת"א 18211-01-11 סמי ואהרון כהן בע"מ נ' מדינת ישראל – רשות המסים).
עובדות המקרה:
התובע הינו יבואן, אשר ייבא במשך מספר שנים מיסבים לרכב. בשנת 2010 התגלעה מחלוקת בין היבואן לבין רשות המסים אודות סיווג המיסבים, כאשר המכס טען לפרט מכס החייב בתשלום מכס, ואילו היבואן טען לפרט מכס שהינו פטור מתשלום מכס.
משלא נתקבלה עמדתו של היבואן, הגיש היבואן תביעה לבית משפט השלום בירושלים כנגד אגף המכס והמע"מ בדרישה להחזיר את המס אשר לדעתו שולם ביתר בגין המיסבים. במסגרת התביעה, תבע היבואן את השבת המיסים אשר שולמו על ידו החל משנת 2007 ביתר, וזאת לאור סעיף 6 לחוק מסים עקיפים, המאפשר הגשת תביעה להשבת יתר בתוך 5 שנים מיום תשלום המס.
טענות הצדדים
אגף המכס והמע"מ טען כי יש לדחות על הסף את תביעת היבואן, וזאת מאחר והתביעה הוגשה בניגוד להוראות סעיף 154 לפקודת המכס, המחייב יבואן החולק על תשלום מס, להגיש תביעה תוך 3 חודשים מיום תשלום המס במחאה. בנוסף, טען אגף המכס כי יש לדחות את התביעה ביחס לרשימונים אשר לא צוין על גביהם כי שולמו "אגב מחאה".
לטענת היבואן, המועד הקובע לתחילת מירוץ ההתיישנות של שלושת החודשים הקבועים בפקודת המכס הוא המועד בו נתגלעה המחלוקת בין הצדדים והוא אינו חל לגבי רשימונים אשר שוחררו בטרם נתגלעה המחלוקת. היבואן טען בהקשר זה כי רק בשנת 2010 החלה המחלוקת בינו לבין אגף המכס אודות סיווג המיסבים, וכי עד לשנת 2010 הוא שילם את המס ביתר מבלי לדעת כי המדובר בסיווג שגוי. לעניין היעדר ציון "אגב מחאה" על גבי הרשימונים, טען היבואן כי התכתובת בין הצדדים מעידה על המחאה וכי מדובר בדרישה טכנית.
החלטת בית המשפט
בית משפט השלום בירושלים קבע כי לעניין תקופת ההתיישנות הדין עם היבואן. בית המשפט קבע כי מירוץ שלושת חודשי ההתיישנות נספר החל מהרגע שנתגלעה המחלוקת, כאשר לעניין הרשימונים אשר שוחררו בטרם התגלעה המחלוקת, קבע בית המשפט כי תחול תקופת התיישנות של חמש שנים, הקבועה בחוק מסים עקיפים. לאור האמור, דחה בית המשפט את בקשת אגף המכס לדחיית התביעה על הסף, תוך שהוא מתיר ליבואן לתבוע בגין הרשימונים שלגביהם שולם המכס משנת 2007 ועד תחילת המחלוקת.

לעניין ציון המילים "אגב מחאה" על גבי הרשימונים, קבע בית המשפט כי מדובר בדרישה מהותית, ולפיכך, רשימונים בהם לא יצוין "אגב מחאה", לא ניתן יהיה לתבוע לגביהם החזר מס ששולם ביתר.