לא עוברים את המסננת

עו"ד אביגדור דורות, עו"ד אליס אברמוביץ
חברת פילט אייר בע"מ עוסקת ביבוא ושיווק של מסנני אויר עבור חדרים נקיים בתעשיות המיקרואלקטרוניקה והפרמצבטיקה. במסגרת זו, ייבאה החברה ארצה, במשך שנים, מסננים המיועדים למכונות מיזוג אוויר, וסיווגה אותם בפרט 84.21-3940 לצו תעריף המכס, הקובע כי "מסננים המיוחדים למכונות מיזוג אויר, למעט אלו שסיווגם בפרט משנה 3910…" פטורים ממכס.
ביוני 2010, הוציא המכס הודעת גירעון לחברה, בסך של כ-100,000 ₪, שבמסגרתה קבע המכס, כי המסננים המיובאים אינם מיוחדים למכונות מיזוג אוויר, וסיווגם הנכון הוא, על כן, בפרט 84.21-3990 לצו תעריף המכס, שהינו "סעיף סל" שכותרתו "אחרים", והמכס המוטל עליו הוא בשיעור של 10%.
בעקבות מחלוקת הסיווג שנתגלעה, שילמה החברה את הגירעון אגב מחאה, והגישה תביעה לבית משפט השלום בתל אביב. במסגרת תביעתה, טענה החברה כי תכונות המסננים והשימוש העיקרי בהם עונים במדויק להגדרה הספציפית המופיעה בפרט 84.21.3940 (להלן: "הסיווג הישן"), שהינה הגדרה פרטנית ומדויקת, מאשר להגדרה המופיעה בפרט 84.21.3990 (להלן: "הסיווג החדש"), המהווה סעיף סל למקרים בהם אין הגדרה ספציפית מתאימה. לטענת החברה, מהבחינה העובדתית, הטובין הינם מסננים המיועדים באופן מיוחד למכונות מיזוג אויר, ועובדה זו מצוינת במפורש על ידי היצרן בקטלוג המוצר, וגם מידותיו של המוצר הנן מיוחדות לתעלות מיזוג אויר ואינן מתאימות לכל שימוש אחר. מהבחינה המשפטית, טענה החברה, המילה "המיוחדים" בסיווג הישן אין משמעה "בלעדיים". לו רצה המחוקק להורות כך, היה משתמש במונח "בלעדי", ואם לא עשה כן, הרי שאין לקרוא לתוך הסיווג את מה שלא נאמר בו.
המכס טען, מנגד, כי למסננים שייבאה החברה יש שימושים שונים, והם אינם מיוחדים למיזוג אוויר. לטענתה, יש לקרוא את המילה "מיוחדים", שבפרט הסיווג הישן, במובן של "רק" ו"באופן בלעדי", ולא כ"בעיקר". עוד נטען, כי אף מקטלוג היצרן שהוגש על ידי החברה עולה, כי המסננים אינם מיועדים למיזוג אויר בלבד, אלא מתאימים אף לחדרים נקיים ותעשיות נוספות הקשורות לכך. על כן, יש לסווגם בסיווג החדש כמכונות ומכשירים לטיהור גזים אחרים.
החברה השיבה, כי טענת המכס, לפיה המילה "מיוחדים" הינה "בלעדיים" עומדת בניגוד לפסיקת בית המשפט העליון בע"א 2512/93 איתורית שרותי תקשורת בע"מ נ' מדינת ישראל, שם נקבע כי "כידוע למכשירים המשמשים לעיסוק עשויים להיות גם שימושים אחרים, בעלי אופי אישי. פירוש הביטוי "מיוחד" כבלעדי אינו מתיישב עם תכלית החוק לפטור ממס מוצרים הדרושים לעיסוקו של אדם… יש לסווג אפוא פריטים לצורך הפטור על פי פסקה (11) לתוספת בהתחשב בתשובה לשאלה אם שימוש מובהק בהם הוא לצרכי חקלאות, תעשיה או מלאכה", וכי אף אם נלך לשיטת המכס, לפיה "מיוחד" פירושו "בלעדי", הרי במקרה זה מדובר במסננים המשמשים אך ורק למכונות מיזוג אויר, והם מגיעים במידות סטנדרטיות הנהוגות בעולם במכונות מיזוג אויר, כאשר גם שימוש ל"חדרים נקיים" הינו שימוש במכונות מיזוג אויר.
בית המשפט פסק, כי פסק הדין בעניין איתורית אמנם עוסק בשאלת פרשנות המילה "מיוחדים", אולם הדבר נעשה בהקשר הספציפי של מס קנייה ולא כפרשנות כללית בהתאם לכללי הפרשנות של צו תעריף המכס, ולכן אינו רלוונטי לענייננו. מנגד, פסק דינו של בית המשפט המחוזי בע"א (ת"א) 2285/09 תם א.ס. תעשיות בע"מ נ' מדינת ישראל, אליו הפנה המכס בטיעוניו, עוסק בפרשנות צו תעריף המכס, ובו פירש בית המשפט את המילה "מיוחדים" כ"בלעדי", כטענת המכס כאן.
לפיכך, נדחתה טענת החברה, לפיה די בכך ששימושם העיקרי של המסננים הוא במכונות מיזוג אוויר, ובית המשפט נפנה לבחון את ראיותיה, ולראות אם הוכיחה שזה גם שימושם הבלעדי. נקבע, כי משלא הגישה החברה חוות דעת מומחה, הקובעת כי שימושם הבלעדי של המסננים הוא במכונות מיזוג אוויר – לא הוכיחה את תביעתה.
עם זאת, טענתה החלופית של החברה הייתה כי אפילו ייקבע שהסיווג החדש הוא הסיווג הנכון – היא עמדה בתנאי סעיף 3 לחוק מסים עקיפים, ולכן יש לפטור אותה מחובת תשלום החסר שבגירעון. להוכחת תנאי אי הגלגול, הציגה החברה ראיות לכך שלא שינתה את מחירי המכירה של המסננים שמכרה ללקוחותיה, ועל כן לא גלגלה את המס. בית המשפט קיבל את עמדת החברה במלואה בעניין זה, וקבע כי היא "התנהלה על פי ההגדרות שעמדו בבסיס החיוב עד לנקודה בה הוגשה התביעה. התובעת הייתה רשאית לסבור במועד הרלוונטי, כי סיווג הטובין אינו רק "משמשים" אלא גם "מיוחדים". בנסיבות אלה, התקיימו דרישות סעיף 3 לחוק מסים עקיפים במלואם. החסר לא היה תוצאה של מסירת ידיעה בלתי נכונה כמובנו של סעיף קטן 1 שם. במועד הרלוונטי לפי מיטב ידיעת התובעת, זו הייתה ההגדרה הנכונה. אשר לסעיף קטן 2, גם זו ידיעה נכונה. התובעת הנישומה לא ידעה ולא הייתה צריכה לדעת, על שינוי ההגדרה. אשר לסעיף קטן 3, מחיר מוצר כולל רווחים מסוגים שונים ואין לומר, כי המחיר לצרכן אשר מורכב מגורמים שונים לקה בהתפחה שלא לצורך בשל רכיב המס. בסוגיה זו אני מקבלת כאמינה את גרסת התובעת ומוצאת, כי הדופי שביקשה הנתבעת להטיל בתום הלב של התובעת בעניין זה לא בוסס כדבעי. אשר על כן, אני מקבלת את אותו רכיב של התביעה אשר מכוחו יש להשיב לידי התובעת את תשלומי המס ששולמו אגב מחאה."
תוצאת פסק הדין הייתה, אפוא, כי על המכס להשיב לחברה את סכום הודעת הגירעון ששולם אגב מחאה, ולכן לשלם לה הוצאות משפט בסך של 20,000 ₪.
[ת"א (ת"א) 2846-10-12 פילט אייר בע"מ נ' מדינת ישראל רשות המיסים, פסק דינה של כב' השופטת נועה גרוסמן מיום 15.10.15. את החברה היבואנית ייצגו עוה"ד יונתן כהאן ודפנה כהאן, ואת רשות המסים – עו"ד יונתן בן דוד מפרקליטות מחוז תל אביב].