כלכליסט, 8 בדצמבר 2014

היועצת המשפטית של הבנק החברתי התפטרה מתפקידה