יתיר שרותי יבוא יצוא סוכנות מכס בע"מ נכנסת להליכי פירוק

עו"ד אליס אברמוביץ
כנגד חברת יתיר הוגשה, ביוני 2016, בקשה למינוי מפרק זמני. בעקבות אותה בקשה, מונה, בהסכמת הצדדים, משקיף אשר יאמוד את מצבה הפיננסי של החברה, ויגיש דו"ח לבית המשפט. בעקבות הדו"ח שהוגש, וכן בשל בקשה חדשה שהגיש נושה אחר, דן בית המשפט המחוזי בתל אביב מחדש בבקשת הפירוק.
מהדו"ח שהוגש עלה, כי לאחר בדיקה ראשונית של המשקיף, החברה נמצאת במצב כלכלי ותזרימי המלמד על חדלות פירעון לכאורה ביחס לחובותיה, לרבות אלו המדווחים בדוחות הכספיים שלה. המשקיף ציין, כי נפרסה בפניו התנהלות כלכלית בעייתית וחריגה ביותר בחברה, כולל פעולות אסורות לכאורה המערבות בין היתר גם חברות נוספות (לרבות חברת עגור סחר א.ג. בע"מ שהיא חברה קשורה), שביצוען לא בהכרח לטובת החברה. כמו כן ציין המשקיף כי מנהל החברה, אפי גבאי, הוא "הרוח החיה" בחברה ובעל המניות היחיד שלה, והוא עצמו הצהיר בפניו כי אף מצבו הכלכלי האישי אינו פשוט.
המשקיף ציין כי במסגרת הבירור הובא לידיעתו צבר של מעשים ו/או פעילויות פיננסיות ו/או כספיות שבוצעו לכאורה על ידי החברה ו/או על-ידי גבאי, ואשר ככל שבוצעו, כולן או מקצתן, הרי שמדובר במעשים חמורים שעל פניהם מטרתם הינה ריקון נכסי החברה ו/או הברחתם: ראשית, לא נערכה פעילות גבייה ממשית ביחס לחובות נטענים כלפי החברה וקיימים לכאורה אי-סדרים בדוחותיה הכספיים. זאת, הואיל ומרבית החובות הנטענים הרשומים בספריה של החברה הינם לכאורה חובות אבודים או כאלה שלמעשה אינם בגדר חובות כלל ונועדו רק לצורך "ניפוח" ההון העצמי של החברה המבוסס רובו ככולו על חובות לגבייה, אשר מזה שנים כלל לא נעשה מאמץ לגבותם. בהקשר זה ציין עוד המשקיף כי קיימים חובות אבודים בהיקף ניכר אשר לא נעשו פעולות גבייה ממשיות או בכלל להפחתתם, שעה שכרטסת הנהלת-החשבונות מראה כי אותם לקוחות המצויים בחובות לכאורה ממשיכים לנהל פעילות שוטפת מול החברה, משלמים ומזוכים ביחס לפעילות החדשה מבלי שנפרעים חובות העבר המיוחסים להם; שנית, החברה מנהלת לכאורה עסק של מתן אשראי ללקוחותיה, בין היתר באמצעות "גלגול המחאות" לכאורה, המוצא ביטויו בהתכתבויות שונות בין גבאי לאחד מלקוחותיה; שלישית, נעשה לכאורה על-ידי גבאי בשמה של החברה שימוש שלא כדין בהמחאות "פתוחות" של לקוחות, בהן מולאו לכאורה פרטיהם של לקוחות שונים על מנת לממן שחרורי סחורה עבור לקוחות אחרים, כאשר החברה לא הפיקה קבלות על שם הלקוח שמסר את ההמחאות אלא על שם לקוחות אחרים; רביעית, נראה לכאורה כי החברה "הסוותה" נושים ופרעה להם את חובם, בין היתר באמצעות רישומם כעובדי החברה ותשלום משכורת למי שכלל אינו עובד החברה; חמישית, כי גבאי ניהל או מנהל פעילות זהה ו/או דומה לפעילות שלכאורה נמכרה למבקשים, בין היתר, באמצעות צדדים שלישיים. בהקשר זה צוין כי גבאי אישר כי הוא נותן שירותים ו/או מעניק ייעוץ לצדדים שלישיים בתחום השילוח ועמילות המכס; שישית, כי גבאי מנהל לכאורה דין ודברים מול החברה באמצעות "נושים" המופעלים על-ידו, במטרה לרוקן את נכסי החברה ומבצע פעולות המעוררות תמיהה; שביעית, סעיף ההכנסות מריבית על פי דוחות יתיר חריג בהיקפו ביחס לפעילות, כאשר בפועל נטען על-ידי המבקשים כי ריבית זו אינה נגבית ולכן מדובר ב"ניפוח" לכאורה של דוח ההכנסות. בהקשר זה אף הוצגו דוגמאות ל"חייבים" לכאורה שהתנהלו מול החברה בפעילות שוטפת ולא נגבתה מהם ריבית בפעול באופן שיטתי, למרות התנהלות עקבית של חיובים וזיכויים; ושמינית, קיימות העברות כספים בין החברה לעגור בסך של מיליוני ₪, אשר בוצעו לכאורה מבלי שנחתמו הסכמי הלוואה ומבלי שנמסרו שטרי הון.
עוד ציין המשקיף כי מדובר בחברה אשר התבססה על שיעור מימון בנקאי גבוה, בפרט ביחס להכנסותיה. במצב הדברים הנוכחי – ואף החברה ומנהלה אינם מכחישים זאת – המערכת הבנקאית סגורה עתה בפני החברה והיא אינה יכולה לקבל אשראי מהבנקים. זאת, בנוסף לשתי תביעות שהוגשו נגדה על ידי בנק מזרחי טפחות בע"מ ובנק דיסקונט בע"מ. לסיכום ציין המשקיף כי "בהיבט הפעילות הכספית של החברה, תמונת המצב שעלתה הינה של חברה המנוהלת לכאורה שלא לטובתה, מרוקנת מנכסיה ושכל נכסיה וזכויותיה לכאורה מוברחים לכאורה לגורמים שלישיים ו/או נפוצים לכל עבר באופן שעלול להותיר נושים בפרט שאינם מובטחים ללא כל אפשרות לפירעון".
הכונס הרשמי, אשר מעורב בכל הליכי הפירוק, הצטרף להמלצת המשקיף למנות מפרק לחברה, וגם החברה עצמה הסכימה לכך, אולם התנגדה למינויו של המשקיף למפרק, בנימוק כי הוא הביע את עמדתו במחלוקת בין הצדדים, וכי עמדה זו תקשה עליו, ככל שימונה כמפרק זמני, לערוך בירור ענייני ואובייקטיבי של טענות החברה.
בית המשפט נעתר לבקשת הנושים, ומינה את המשקיף כמפרק הזמני של החברה, חרף התנגדותה. נקבע, כי "המשקיף הינו גורם נייטראלי ואובייקטיבי אשר מונה על-ידי בית-המשפט והדוח שהגיש הינו כאמור דוח ראשוני בלבד, בו צוין במפורש כי הדברים שהובאו בדוח הינם לכאורה ועל בסיס בדיקה ראשונית בלבד, ומשכך נראה כי לא ניטעו כל מסמרות. ברור כי בהמשך יהיה מקום למצות את הליך הבדיקה לעומק ובשיתוף הצדדים ואין כל מניעה כי המשקיף שהשקיע זמן ומאמץ רק בלימוד החומר יוכל לעשות כן, בהיותו גורם ניטרלי ואובייקטיבי… המשקיף השקיע כבר מאמץ וזמן רב בלימוד החברה ויהיה זה בלתי-יעיל למנות עתה בעל תפקיד אחר שייאלץ להתחיל את פעולתו מחדש, כאשר אי-יעילות זו עשויה להתבטא בסופו של דבר בעלויות גבוהות יותר אשר מן סתם יושתו על הנושים…"
[פרק (ת"א) 10732-06-16 אייביטרנס לוגיסטיקה ושילוח בינלאומי בע"מ נ' יתיר שרותי יבוא יצוא סוכנות מכס בע"מ, החלטתה של כב' השופטת א. לושי-עבודי מיום 25.8.16. את יתיר ייצגו עוה"ד שאול קוטלר ושי פיאדה].