יבואן זכאי לעיין במסמכי המכס הנוגעים לעניינו

עו"ד אליס אברמוביץ
בין חברת פן-דור תעשיות בע"מ לבין רשות המסים התגלעה מחלוקת לעניין סיווג פרופילים שיובאו על ידה, ושימשו אותה לטענתה בייצור מזוזות ומשקופים לדלתות פנים בישראל. החברה הגישה תביעה נגד רשות המסים לבית משפט השלום בירושלים, ובמסגרת ההליכים שם ביקשה לעיין בחוות דעת משפטית שנערכה על ידי עו"ד מנחם הסה, עוזר ראשי ליועץ המשפטי ברשות המסים, מן הטעם שהיא נזכרה במכתב שנשלח לחברה על ידי המעריך הראשי בבית המכס אשדוד, בו נאמר כי גובה מכס אשדוד החליט לאמץ את המלצתו של עו"ד הסה לסיווג הטובין בפרט 39252000, החייב במכס. מסמכים נוספים בהם ביקשה לעיין החברה הם המסמכים הנוגעים לדיוני ועדת חוק מסים עקיפים בעניינה (פרוטוקול הדיון; החלטת הוועדה; חומר רקע/תקציר התיק שהוכן לקראת הדיון בוועדה, וכל מידע אחר שעמד בפני חברי הוועדה).

בית משפט השלום, שדן בתביעה העקרית, דחה את בקשת החברה לעיון בשני המסמכים. לגבי חוות הדעת של עוה"ד הסה קבע כב' השופט רובין כי מדובר במסמך שהוכן לקראת משפט, ומכאן שהוא חסוי, ולגבי מסמכי הועדה נקבע כי מדובר בתרשומות פנימיות שנערכו לצורך משפט ועל כן הן חסויות.

החברה ערערה על ההחלטה האמורה לבית המשפט המחוזי, אשר קיבל את הערעור והורה על העיון.

לגבי חוות הדעת, קבע בית המשפט כי היא מהווה את ההנמקה העניינית היחידה לעמדת הסיווג של המכס, ועל כן היא חייבת בגילוי: "במקרה הנוכחי מדובר בחוות דעת, אשר אומצה… כהנמקה העניינית היחידה להחלטה מנהלית שניתנה בעניינה של המבקשת. בנסיבות אלה הפכה חוות הדעת, על דרך האימוץ, לחלק שלוב ובלתי נפרד מן ההחלטה המנהלית. כמיסתה מן המבקשת פירושה הוא שההחלטה נעדרת הנמקה כלשהי. תוצאה זו אינה מתיישבת עם העקרונות העומדים ביסוד הליך גילוי המסמכים. היא אינה עולה בקנה אחד עם עקרונות יסוד של שקיפות, הגינות ותקינות מנהלית. היא אינה מאפשרת למבקשת להתמודד באופן ענייני ומושכל עם החלטה שניתנה בעניינה…. משלא ניתנו בהחלטה נימוקים כלשהם, לבד מהפנייה לקונית לחוות הדעת, לא יכולה המשיבה להישמע בטענה של חיסיון עורך דין לקוח ביחס לחוות הדעת".

לגבי מסמכי ועדת חוק מסים עקיפים נקבע, כי המטרה הדומיננטית בפעולת הוועדה בהקשר זה לא הייתה התמודדות עם הליך משפטי צפוי, כי אם ביצוע תפקידה הסטטוטורי, וממילא בעניין דומה שנידון בעבר (בר"ע (י-ם) 394/08 מנהל המכס והמע"מ נ' טכנוטייר בע"מ), מסרה רשות המסים ליבואן את מסמכי הועדה שדנה בעניינו.

לפיכך, הורה בית המשפט המחוזי לרשות המסים להציג לחברה את כל המסמכים שביקשה לעיין בהם.

[רע"א 36947-12-15 פן-דור תעשיות בע"מ נ' מדינת ישראל, החלטתו של כב' השופט עודד שחם מיום 19.7.16. את החברה ייצג עו"ד א' וייס, ואת המדינה ייצגה פרקליטות מחוז ירושלים).