חידושים ביחס לחובות גילוי של רשויות המס

לאורך שנים רבות מצאו עצמם נישומים בנחיתות מול רשויות המס בעת התדיינות משפטית. על פי ההלכה אשר שררה עד לאחרונה, לא התאפשר עיון בחומר חקירה שבידי רשות המס עד לשלב מאוחר של הערעור בפני בית המשפט, וכך בשלב ההשגה המנהלית , אשר קודם להליך הערעור, נמנעו מן הנישום מסמכים אשר היו עשויים לסייע בידו להחליט אילו ראיות להביא ואילו טענות להשמיע בפני הרשות כנגד השומה אשר הוצאה לו.

כמו כן, אף בשלב הערעור, בו זכאי היה הנישום לקבל לעיונו מסמכים מרשויות המס, נמנעו ממנו מסמכים רבים המצויים בתיקיו, אשר היו עשויים לסייע בידיו לתקוף את עמדת רשויות המס.

שני הגורמים הנ"ל במצורף מנעו במקרים רבים התדיינות הוגנת בין רשויות המס לנישומים ובעקבותיה גביית מס אמת מן הנישום. לאחרונה, נקבעו שתי הלכות חדשות, אשר מתקנות מצב בלתי מאוזן זה: האחת, בבית המשפט העליון, והשניה, של בית המשפט המחוזי בהתבסס על ההלכה הראשונה.

בחודש אפריל השנה נפסקה הלכה עקרונית בבית המשפט העליון אשר קבעה את  קיומה של זכות הגלוי והעיון עוד בשלב ההשגה המנהלית בלא צורך להמתין עד לערעור בפני בית המשפט. לאחר הגשת השגה, ומשנתבקש גילוי החומר, נדרש המנהל למסור את כל חומר החקירה ששימש לפסילת השומה העצמית ולעשיית השומה לפי מיטב השפיטה.

יחד עם זאת, נקבע כי כלל הגילוי הנ"ל אין משמעותו חשיפה טוטאלית של כל מידע המצוי בידי המנהל לעיונו של הנישום. להליך המס מאפיינים ייחודיים, המצדיקים חיסיון בנסיבות מסוימות. לפיכך, אם סבור המנהל, כי בתוך חומר החקירה מצוי פרט-מידע כלשהו, שחשיפתו אסורה , יהיה  רשאי שלא למסור את אותו פרט מסוים, ובלבד שהחלטתו תהא נקודתית, עניינית ומנומקת.

בפסק הדין נוסף מחודש אוגוסט השנה,  בחן בית המשפט המחוזי האם מכוח זכות העיון   והגלוי של המערער, קיימת לו זכות לעיין אף בהסכמי שומה או פשרה שעשו נישומים אחרים במחלוקת עובדתית או משפטית דומה לשלו.

באותו מקרה טען הנישום לאפליתו לרעה לעומת נישומים אחרים במצבו. במקרה כזה קיימים שיקולים שונים בעד ונגד מסירת המידע הנ"ל .מחד, עיון בהסכמי פשרה של נישומים אחרים מהווה פגיעה בחיסיון של אותם נישומים. נישום המגיע להסדר עם פקיד השומה מניח כי הסדר זה מוגן מכוח סעיפי הסודיות והחיסיון שבפקודת מס הכנסה, הגנה אשר נועדה לאפשר לו למסור בלא חשש את מכלול המידע, על מנת להגיע אל שומת האמת. כמו כן, אין ספק כי סריקת מלוא תיקי המס של הנישומים השונים בכדי להמציא את המידע המבוקש, עלולה לגזול זמן רב מפקידי המס ולהשביתם מעבודתם השוטפת.

מאידך , בהפניית פקיד השומה אל הסדרים אשר נקבעו במחלוקות דומות לאלה של הנישום, אשר הוסדרו בדרך שונה, יכול הנישום לתמוך את עמדתו  כי שקול הדעת שהופעל ע"י פקיד המס במקרה שלו מוטעה וכי רשות המס עצמה פעלה אחרת בנסיבות דומות.

בית המשפט המחוזי הרחיב את זכות העיון והגילוי בכך שנעתר באופן חלקי לבקשה וקבע כי על פקיד השומה לגלות את העקרונות ופרמטרים, לרבות דרכי החישוב וההנמקות   שהיוו בסיס בקשר עם הסכמי שומה, ככל שהיו כאלו, בין המשיב לבין נישומים אחרים אשר בענינם התעוררה שאלה דומה.

 (רע"א 8086/99 ד.נ.ד. אספקת אבן ירושלים נ. מנהל מס ערך מוסף
בש"א 5926/04 בעמ"ה 1166/03 עמרם אבנר נ. פקיד השומה נתניה)