חוק התובענות הייצוגיות

לאחרונה, לקראת תום הקדנציה של הכנסת הקודמת, נתקבל חוק התובענות הייצוגיות, התשס"ו-2006. מטרתו של החוק, כמצויין בו, היא לקבוע כללים אחידים לעניין הגשה וניהול של תובענות ייצוגיות בבתי המשפט. החוק החדש קובע הסדר מפורט ומקיף, הן מנקודת המבט של הדין המהותי והן מנקודת המבט של הדין הפרוצסואלי, המחליף כמעט את כל ההסדרים הספציפיים שהיו קיימים עד היום בחוקים השונים לעניין תובענות ייצוגיות.

להלן נסקור מספר חידושים ושינויים שמביא עימו החוק החדש.

בראש ובראשונה נציין, כי החוק החדש מאפשר הגשת תובענה ייצוגית כנגד כל רשות מרשויות המדינה, וכן כנגד רשויות מקומיות וכל גוף אחר הממלא תפקיד ציבורי על פי דין, וזאת להשבת סכומים שנגבו שלא כדין, כמס, אגרה או תשלום חובה אחר.

יחד עם זאת, ולשם ריכוך "המהלומה" שהונחתה על המדינה עם התרת הגשת תובענות ייצוגיות נגדה, נקבעה בחוק מיגבלה, לפיה לא ניתן לחייב את הרשות בהשבה לגבי תקופה העולה על 24 החודשים שקדמו למועד שבו הוגשה הבקשה לאשר את התביעה כתובענה ייצוגית, להבדיל מתקופת התיישנות רגילה של 7 שנים.

כמו כן, ניתן למדינה "פתח מילוט" מפני תובענות ייצוגיות המוגשות נגדה. בחוק נקבע הסדר המאפשר למדינה להודיע לבית המשפט כי חדלה מהגבייה שבשלה הוגשה התביעה. במקרה כזה לא יאשר בית המשפט את התביעה הייצוגית כנגד המדינה, וזאת אף אם היה צריך לאשרה בהתאם להוראות החוק. רוצה לומר: חזרתה של המדינה מהגביה הבלתי חוקית מקנה לה חסינות מפני תובענה ייצוגית באותו עניין, אם כי עדיין פתוחה הדרך בפני הגשת תביעות אישיות של כל אחד מן הנישומים או העוסקים בגין הגביה האסורה.

החוק החדש מאפשר הגשת תובענות ייצוגיות בנושאים שעד היום לא ניתן היה להגיש בהם תובענות ייצוגיות. עד לחקיקת החוק נתאפשר להגיש תובענות ייצוגיות במסגרת חוקים כגון חוק הגנת הצרכן, חוק ההגבלים העיסקיים, חוק הבנקאות (שירות ללקוח) ועוד. כיום ניתן להגיש תובענות ייצוגיות גם בנושאים הבאים: תביעה בקשר למפגע סביבתי; תביעה בעילה לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים; תביעה בעילה של הפליה בעבודה, לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה; תביעות בתחום דיני העבודה (אך למעט תביעות שחל עליהן הסכם קיבוצי), שלבית הדין לעבודה סמכות ייחודית לדון בהן, ועוד.

חידוש נוסף בחוק נוגע לסמכות אשר ניתנה לבית המשפט שלא לאשר תובענה ייצוגית שהוגשה כנגד המדינה, רשות מקומית, גוף המספק שירות חיוני לציבור, תאגיד בנקאי, בורסה, מסלקה או מבטח, אם עצם ניהול ההליך כתובענה ייצוגית נגדם צפוי לגרום נזק חמור לציבור הנזקק לאחד מהגופים האמורים או לציבור בכללותו, בשוקלו זאת אל מול  התועלת הצפויה מכך לחברי הקבוצה או לציבור.

יתירה מזאת: בעניין קביעת שיעור הפיצויים רשאי בית המשפט להתחשב גם בנזק העלול להיגרם כתוצאה מכך לנתבע, בין אם זו המדינה ובין אם זה כל נתבע אחר, ובפגיעה ביציבותו הכלכלית וכן רשאי להתחשב בנזק שיגרם לציבור הנזקק לשירותי הנתבע או לציבור בכללותו אם תתערער יציבותו הכלכלית של הנתבע, כל זאת לעומת התועלת הצפויה לחברי הקבוצה או לציבור עקב תשלום הפיצוי.

על פי ההסדר הישן היו בתי המשפט דוחים על אתר בקשות לאישור תובענות ייצוגיות שלא הוכחה בהן עילת תביעה אישית של התובע. על פי החוק החדש, רשאי בית המשפט לאשר תובענה ייצוגית גם מבלי שהוכחה עילת תביעה אישית, ובלבד שהורה על החלפת התובע המייצג בתובע אחר בעל עילת תביעה אישית. הסדר חדש זה נועד לאפשר לבית המשפט במקרים מסוימים בעלי חשיבות ציבורית הראויים להתברר כתובענה ייצוגית, להכשיר את התובענה הייצוגית באמצעות החלפת התובע המייצג בתובע אחר, העונה על דרישות החוק.

לעניין הסדרי פשרה בבקשות לאישור תובענה ייצוגית או בתובענות ייצוגיות נקבע, כי אלו לא ייעשו אלא באישור של בית המשפט ולאחר שהצדדים גילו בתצהיר את כל הפרטים המהותיים הנוגעים להסדר הפשרה. כמו כן, נאסר על הצדדים לכלול בהסדר הפשרה הוראה בדבר תשלום גמול לתובע המייצג או לעורך דין המייצג, אך הותר להם להגיש לבית המשפט המלצה מוסכמת בעניינים אלו. מעתה מסורה קביעת הגמול לתובע המייצג ולעורך דין המייצג לשיקול דעתו הבלעדי של בית המשפט והצדדים אינם יכולים עוד להסדיר ביניהם עניינים אלו.

עוד נקבע, כי בית המשפט לא יאשר הסדר פשרה, אלא לאחר שקיבל חוות דעת ביחס ליתרונות ולחסרונות של הסדר הפשרה מבחינת כלל חברי הקבוצה, ממומחה  בתחום שבו עוסקת התובענה הייצוגית.

כמו כן, אושרה בחוק הקמתה של קרן למימון תובענות ייצוגיות, שתפקידה לסייע לתובעים מייצגים במימון הגשתן וניהולן של תובענות ייצוגיות, אשר יש בהן חשיבות ציבורית וחברתית.

הוראותיו של החוק החדש הוחלו על כל הבקשות לאישור תובענה ייצוגית ועל תובענות ייצוגיות, אשר תלויות ועומדות כיום בפני בתי המשפט ואשר טרם ניתן בהן פסק דין ובכך גם החשיבות הגדולה בהכרתו ובהבנתו של החוק.