חובות גילוי חדשות על חברות בלדרות

עו"ד אביגדור דורות, עו"ד אליס אברמוביץ
הקניות המקוונות הן כבר חלק בלתי נפרד מהרגלי הצריכה של ישראלים רבים. הסקר השנתי העולמי של חברת התשלומים פייפאל, שנערך בסוף שנת 2014, וכלל 17.5 אלף צרכנים ב-22 מדינות ברחבי העולם, הראה כי 82% מהישראלים שמבצעים רכישות ברשת רוכשים מאתרים מחו"ל – השיעור השני הכי גבוה בעולם, אחרי אוסטריה, עם 83%, ובשנת 2014, עמד היקף הרכישות המקוונות בישראל על כ-7.9 מיליארד שקל – עליה של 18% לעומת 2013.

צרכנים ישראליים הרוכשים מוצרים מחו"ל נעזרים, אגב כך, בשירותיהן של חברות בלדרות, המעניקות לצרכנים הישראליים שירותי שילוח בינלאומי. על מנת להגן על הצרכן, התקין אפוא שר הכלכלה, בתחילת חודש ספטמבר, תקנות חדשות מכוח חוק הגנת הצרכן, שנועדו להסדיר את עיסוקם של משלחים בינלאומיים בתחום המשלוחים הפרטיים מחו"ל.

התקנות החדשות, "תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי שירות משלוח טובין), התשע"ז – 2015", צפויות להיכנס לתוקף בסוף חודש פברואר 2016, ומטילות חובות חדשות על משלחים בינלאומיים, העובדים מול לקוחות פרטיים.

כך, קובעות התקנות כי משלח בינלאומי חייב לפרט באתר האינטרנט שלו, באופן ברור ומובלט, את עלות השילוח, לרבות עלות השחרור מפיקוח המכס, את האגרות ומסים החלים על המשלוח ואת דמי האחסנה, וכל עלות אחרת, העלולה לנבוע מעיכוב בשחרור המשלוח מפיקוח המכס.

בנוסף, מחייבות התקנות החדשות את המשלח הבינלאומי לגלות לצרכן, לפני עשיית עסקה עמו, מהו "המחיר הכולל" של העסקה, דהיינו סך כל התשלומים בעבור השירות, וסך כל המסים החלים עליו והנגבים על ידי חברת הבלדרות, לרבות מע"מ, אגרות, תשלומי חובה וכל תשלום אחר, שאין לצרכן אפשרות מעשית לוותר עליו במסגרת העסקה. בנוסף, מחויב המשלח הבינלאומי להזהיר את הצרכן כי עשויים לחול עליו דמי אחסנה וחיובים אחרים.

לסיום, קובעות התקנות כי על המשלח הבינלאומי לפרט על גבי החשבונית שהוא שולח לצרכן, את כלל מרכיבי המחיר הכולל בנפרד.

יצוין, כי תקנות אלה הותקנו, כאמור, מכוח חוק הגנת הצרכן, המגדיר "צרכן" כמי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי. על כן, תחולת התקנות החדשות מוגבלת ליחסים שבין משלחים בינלאומיים לצרכנים פרטיים בלבד, ואין בהן כדי להטיל על המשלחים הבינלאומיים חובות חדשות ביחסיהם עם לקוחותיהם המסחריים.