חדשות טובות ליבואנים: בית המשפט העליון קבע שלא נהיה "עם לבדו ישכון" בתחום התמלוגים!

עו"ד אליס אברמוביץ
בפסק דין תקדימי וראשון מסוגו בישראל, אישר היום בית המשפט העליון את פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז משנת 2013, ביחס לחיוב דמי תמלוגים במכס.

במרכזו של פסק הדין שלוש תביעות מאוחדות, אשר הוגשו באמצעות משרד איתן, מהולל & שדות, ביחס להודעות גירעון שהוציא המכס ליבואניות ישראליות של בגדים ממותגים. על פי פסק הדין, דמי תמלוגים המשולמים על ידי היבואן לבעלי המותגים מכוח הסכמי הזיכיון או השיווק אינם חלק מ"מחיר העסקה", כמשמעותו בסעיף 132(א) לפקודת המכס, ועל כן גביית המכס בגינם מנוגדת לדין.

התובעות הנן, כאמור, יבואניות של מוצרי ביגוד ממותגים לישראל, הנושאים סימני מסחר כגון Rip Curl,Lee Cooper, דיסני, טום וג'רי, גארפילד ועוד. בעד הזכות לעשות שימוש בסימני המסחר, משלמות היבואניות הישראליות דמי תמלוגים לבעלות סימני המסחר בחו"ל, וזאת מכוח הסכמי זיכיון ושיווק שנחתמו ביניהן. עם זאת, הטובין הממותגים אינם נרכשים ישירות מבעלות סימני המסחר, כי אם מוזמנים על ידי היבואנים, באופן ישיר או באמצעות משרדי תיווך, ממפעלים שונים בסין. בעלות סימן המסחר אינן יודעות היכן מיוצרים הטובין הנושאים את סימני המסחר, ולמעט בקרת איכות הנערכת על ידן על המוצר הסופי, אין בידן שליטה ישירה על תהליך הייצור, במובן זה שאין להן אפשרות חוקית או מעשית להפסיקו במקרה של אי תשלום דמי התמלוגים על ידי היבואן.

בית המשפט המחוזי ערך ניתוח מעמיק של סעיף 133(א)(3) לפקודת המכס, וקבע כי הפרשנות שהעניק אגף המכס ללשון הסעיף אינה מתחייבת מלשון החוק, ואף אינה עולה בקנה אחד עם התחייבויותיה הבינלאומיות של מדינת ישראל ועם תכליתם של דיני המכס. במסגרת זו, נבחנו גם אמנת היישום, שמכוחה נחקק סעיף 133(א)(3) הנ"ל, ודברי ההסבר והפרשנות שלה, וכן הפסיקה הבינלאומית בנושא, ומצא כי על פי האמנה יש לבסס שליטה של בעל סימן המסחר בתהליך ייצור הטובין, באופן שמאפשר לו ליצור "זיקה אפקטיבית" בין תשלום התמלוגים לבין תהליך הייצור של הטובין. עוד נמצא, כי בכל שיטות המשפט של המדינות החברות באמנה שנבחנו, מקובל הכלל לפיו על מנת שהתמלוגים יכללו במחיר הטובין לצרכי מכס, נדרש שתשלומם יהווה תנאי למכירה במישור היחסים שבין היצרן ליבואן (להבדיל ממישור היחסים שבין היבואן לבעל סימן המסחר).

אגף המכס ערער על פסק הדין, וביום 1.11.16 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון, המאשר את הניתוח העקרוני שנערך על ידי בית המשפט המחוזי. בית המשפט העליון קיבל את עמדת היבואניות, אשר יוצגו גם בפניו על ידי עוה"ד אליס אברמוביץ ועוה"ד (כיום כב' השופט) אביגדור דורות, וקבע, פה אחד, כי הפרשנות שהעניק אגף המכס לסעיף 133(א)(3) לפקודת המכס סותרת את תכלית החקיקה, וכי אימוץ פרשנות זו יוביל לכל שמדינת ישראל תהא, ככל הנראה, המדינה היחידה שתחייב במכס תמלוגים, שתשלומם אינו תנאי ליבוא. הדבר עולה הן מעמדת הועדה הטכנית לענייני הערכה של ארגון המכס העולמי, והן מהפרשנות שניתנה לנושא על ידי מדינות אחרות החתומות על אמנת היישום, כגון ארצות הברית ואירופה.

כיצד נדע מתי תשלום התמלוגים הוא תנאי ליבוא? המכס טען כי ניתן להסתמך על לשון ההסכם ודי בכך, אולם בית המשפט העליון דחה גם עמדה זו, וקבע כי יש לבחון את מכלול הנסיבות של עסקת היבוא. את זאת ניתן לעשות באמצעות אינדיקציות: "כך, למשל ראיות המצביעות על שליטה ישירה או עקיפה של בעל המותג ביבואן או בספק עשויות ללמד על היעדר אפשרות מעשית לרכוש את הטובין המיובאים מבלי להתחייב בתשלום תמלוגים או דמי רישיון… הוא הדין לגבי ראיות לכך שבעל המותג שולט בידע, בחומרים או ברכיבים הדרושים לייצורם של הטובין המיובאים… ראיות המצביעות על שליטה ישירה או עקיפה של בעל המותג בתהליך הייצור של הטובין המיובאים, מעבר לנדרש לצורך בקרת איכות, עשויות אף הן ללמד על היעדר אפשרות מעשית כאמור… וכמוהן ראיות המצביעות על שליטה של בעל המותג בתהליך הרכש של הטובין המיובאים (למשל כאשר בעל המותג מכתיב את זהותו של ספק הטובין או סוכן הרכש שלהם)…".  

בכך, אישר בית המשפט העליון את עמדתו העקרונית של בית המשפט המחוזי, וקבע כי ביחס למותגים No Fear ו-Lee Cooper, אשר יובאו על ידי קונספט ומרוידקס, לא היה מקום לחייב את דמי התמלוגים במכס. ביחס למותגים אחרים, שלגביהם לא הביאו התובעות ראיות מספיקות לגבי טיב מערכת היחסים המשולשת שבינן ובין היצרן ובעל המותג, דמי התמלוגים חייבים במכס.

פסק הדין מהווה "סוף פסוק" בכל הנוגע לסוגיית החיוב במכס של דמי תמלוגים המשולמים לצד שלישי שאינו ספק הטובין, ומדובר בסוגיה רוחבית, המשליכה על ענפים שונים, בעיקר ענף ההלבשה וההנעלה, ענף מוצרי החשמל וענף המזון, ועל כל המקרים בהם יבואנים ישראליים נדרשים לשלם דמי תמלוגים לגורמים נפרדים מספק הטובין עצמו.

[ע"א 5993/13 מדינת ישראל – אגף המכס והמע"מ נ' מרוידקס מוצרי גלישה (2004) בע"מ,  פסק דינה של כב' השופטת חיות, אליו הצטרפו כב' השופטים ג'ובראן ומזוז, מיום 1.11.16. היבואניות יוצגו על ידי עוה"ד אליס אברמוביץ ועוה"ד אביגדור דורות ממשרד איתן, מהולל & שדות, ואגף המכס יוצג על ידי עוה"ד יורם הירשנברג מפרקליטות המדינה].