חברת שילוח בינלאומי תשיב לעולה חדש סכומים שנגבו ממנו שלא כדין

 

בימים אלה (15.10.08) ניתן פסק-דין על ידי בית משפט השלום בקריות (השופטת פ. לוקיץ', ת.א. (קריות) 4179-05 אנדרו גולדן נ' גאמא שיפינג ישראל בע"מ) במסגרתו חייב בית המשפט חברת שילוח בינלאומי להשיב לעולה חדש שתכולת ביתו הועברה מארה"ב לישראל, סכומים שנגבו ממנו עבור שירותי החברה.
עובדות המקרה וטענות הצדדים:

התובע (אנדרו גולדן) התקשר עם שילוח בינלאומי בארה"ב על מנת שזו תוביל עבורו את תכולת ביתו מארה"ב לביתו החדש בישראל. המשלחת בארה"ב הפנתה את התובע לחברת שילוח בינלאומי בישראל (חברת גאמא שיפינג ישראל) על מנת שזו תשחרר עבורו מן המכס את תכולת ביתו. בנוסף, ביקש התובע להשיב רכב אחד מישראל לארה"ב. עם הגעת המכולה לישראל, דרשה החברה סכומי כסף שונים מן התובע וזה שילם אותם במחאה. התובע טען כי התשלום שבוצע על ידו למשלחת האמריקאית טמן בחובו גם תשלום עבור עמילות מכס ומשכך לא היה מקום לחייבו בתשלומים נוספים. התובע טען שאמנם החברה סיפקה לו בישראל שירותים שונים כולל עמילות מכס (באמצעות חב' אדיב בע"מ) אך לא מכח חוזה ביניהם (שכן לא היה חוזה כזה) אלא עקב הנחיות שקיבלה מן המשלחת האמריקאית. התובע דרש לקבל השבה של הסכומים ששולמו לחברת השילוח בישראל בגין שירותיה ובגין תשלום מסי יבוא שבוצע מעבר לסכומים שנדרשו על ידי רשות המסים. כמו כן, טען התובע כי התשלום שנגבה ממנו עבור השבת הרכב לארה"ב היה מופרז ועל כן דרש השבה של חלק מן הסכום. יתר על כן, התובע דרש פיצוי בגין אובדן של מסמכי הרכב. בסך הכל, דרש התובע השבה של כ- 70,000 ש"ח. חברת השילוח בישראל טענה כי מאחר וסיפקה לתובע שירותים, ובמהלכם נדרשה להוציא הוצאות שונות, גבתה הוצאות אלה מן התובע, וכמו כן גבתה תשלומים נוספים עבור שירותי עמילות המכס. כמו כן, טענה חברת השילוח כי מאחר והתובע שילם סכומים אלה בהסכמה ולא הביע תרעומת, הדבר מעיד כי תשלומים אלה היו מקובלים עליו.
פסק-דינו של בית המשפט:

בית המשפט קיבל את תביעת התובע בחלקה, וקבע כי על אף העובדה שחברת השילוח בישראל סיפקה לתובע שירותי עמילות מכס, אין היא זכאית ל"דמי טיפול" בעד טרחתה מאחר והדבר לא הועלה על הכתב בין הצדדים, והתובע סבור היה כי שילם עבור שירותים אלה למשלחת בארה"ב. בית המשפט קבע כי היה על חברת השילוח בישראל לספק ראיות מהו "השכר הראוי" בנסיבות אלה ומשלא עשתה כן, עליה להשיב לתובע את הסכומים שגבתה ביתר. בית המשפט דחה את יתר טענות התובע: בדבר תשלומי מסי יבוא ביתר, בדבר תעריף מופרז להובלת הרכב לארה"ב, ובגין אובדן מסמכי הרכב. בסך הכל, חייב בית המשפט את חברת גאמא שיפינג להשיב לתובע סכום של כ-25,000 ש"ח. כמו כן, חויבה החברה לשלם לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום של 3,500 ש"ח.
שמות ב"כ הצדדים לא צוינו בפסק-הדין.
הערות: פסק-דין זה מלמד את ציבור סוכני המכס בדבר חשיבות החתמת לקוחות על מסמך בכתב, הכולל את התנאים למתן שירותי השילוח ועמילות המכס, שכן בהיעדר הוכחה בכתב, כמו במקרה זה, עלול סוכן המכס להימצא במצב שבו לא יקבל פרוטה בעד עבודתו.