התקבלה טענתו של סוכן מוביל ימי בדבר היות בית המשפט הישראלי פורום בלתי נאות

בית משפט השלום בתל אביב – יפו, מחק לאחרונה תביעה אשר הוגשה כנגד חברה אמריקאית אשר שימשה כסוכן המוביל הימי, ונתבעה על ידי מזמין מטען דגים אשר ניזוק. על אף שנקבע כי ההיתר שניתן לתובעת הישראלית להמצאת כתב התביעה לנתבעת האמריקאית ניתן כדין, קבע בית המשפט הפורום הישראלי אינו הפורום הנאות לדיון בתובענה כנגד סוכן המוביל הימי.
מדובר בהחלטה נדירה, שכן לאחרונה ממעטים בתי המשפט למחוק תובענות בשל טענת פורום בלתי נאות, לאור כך שהאמצעים הטכנולוגיים והגלובליזציה המתפשטת מקלים על ניהול הליכים גם במדינות שאינן מדינת המושב של הנתבע בהליך המשפטי.
העובדות וטענות הצדדים
התובעת ביקשה לייבא ארצה משלוח של דגים קפואים, משלוח אשר נזקק להובלה בקירור קבוע של 18- מעלות. עם הגיע המשלוח לישראל הוא עבר בדיקות על ידי משרד הבריאות, אשר קבעו כי המשלוח לא עמד בתנאי הקירור הנדרשים, והובל בטמפרטורה של 10- מעלות, ועל כן לא הותרו הדגים לשיווק בישראל.
לאור כך, תבע היבואן הישראלי גורמים שונים עמם התקשר לשם הובלת משלוח הדגים, וביניהם המוביל הימי וסוכנו. סוכן המוביל הינה חברה אמריקאית בשם Alison Transport Inc., ועל מנת לקנות סמכות בעניינה היה על היבואן לקבל מבית המשפט הישראלי היתר המצאה. ההיתר ניתן, אולם עם קבלת כתב התביעה עתרה חברת אליסון למחיקת התביעה, בטענה כי לא התקיימו התנאים למתן היתר המצאה, וכי הפורום הישראלי אינו הפורום הנאות לדיון בתביעה כנגדה.

 

פסק דינו של בית המשפט
בית המשפט קיבל את בקשתה של חברת אליסון ומחק את התביעה נגדה, מפאת פורום בלתי נאות.

 

את יתר טענותיה של אליסון דחה בית המשפט, כפי שיתואר בקצרה להלן.
בית המשפט קבע כי רמת ההוכחה הנדרשת לצורך עמידה בתנאים למתן היתר המצאה אינה גבוהה, וזאת לאור המצאות ההליך המשפטי בשלביו הראשוניים. בענייננו, קבע בית המשפט כי מספר מהעילות למתן היתר המצאה מתקיימות במקרה דנן: הפרת חוזה בישראל – בית המשפט קבע כי במקרה זה דובר בהפרה מתמשכת של התנאים הקבועים בשטר המטען, הווה אומר – תנאי הקירור, ומשכך ההפרה התקיימה גם בשטח ישראל; הנתבעת הינה בעל דין דרוש או נכון – מאחר וחלק מהנתבעים בהליך ממוקמים בישראל, ובמיוחד לאור הקושי לקבוע כבר בשלב זה של ההליך מי מבין הגורמים בשרשרת ההובלה הבינ"ל אחראי לנזק, גם עילה זו התקיימה לדעת בית המשפט.

 

לעניין טענת הפורום הבלתי נאות, נקבע על ידי בית המשפט, כי אמנם בעידן הגלובליזציה נחלשה דוקטרינת הפורום הבלתי נאות, אולם עדיין יש לתת משקל לשיקולים שונים, אשר מצביעים על היות הפורום הישראלי בלתי מתאים לדיון בתובענה. בענייננו, קיבל בית המשפט את טענותיה של חברת אליסון, בדבר סבירות ציפיותיה שתביעה נגדה תתקיים בארה"ב, וזאת במיוחד לאור כך שהשירותים שסיפקה ליבואן הישראלי ניתנו בשטח ארה"ב בלבד, ולאור כך שלשם ניהול הגנתה תדרש אליסון להגיש עדויות שונות של עובדים ובעלי תפקידים אשר נמצאים, מטבע הדברים, בארה"ב. כמו כן, נתן בית המשפט משקל לכך שיכולתה של חברת אליסון לנהל את הגנתה תהיה מוגבלת מאוד אם הדיון בעניינה ייערך בישראל, ולכך שכיסוי הביטוח המקצועי שלה חל על התדיינות בארה"ב, מה שיגרור עבורה עלויות משמעותיות של ניהול הליכים במדינה זרה.
לאור האמור, נמחקה התביעה כנגד חברת אליסון, ונפסקו לטובתה הוצאות משפט בסך 1,500 ₪.
לא צוינו שמות ב"כ הצדדים.