הצעת חוק לתיקון פקודת הנמלים (סייג לאחריות סוכן מכס), התשע"א-2010

 

ביום 13.12.10 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק פרטית על ידי חברי הכנסת יריב לוין וזאב בילסקי, שבאה לתקן הוראות בפקודת הנמלים, מכוחן מחייבת רשות הנמלים את סוכני המכס בתשלומים המגיעים לרשות הנמלים מלקוחותיהם של סוכני המכס.

כידוע, כאשר נוצר חוב בגין מטען של יבואן, נוהגת רשות הנמלים לחייב את סוכני המכס בחובו של הלקוח, בעל המטען, ואינה נזקקת לפנות לבעלי המטען לשם גביית החוב.

המצב המשפטי שמאפשר לרשות הנמלים לפעול כך, מבוסס על הגדרת המונח "בעל" בפקודת הנמלים [נוסח חדש], הכוללת גם את סוכן המכס וכן על סעיף 19 לפקודת הנמלים, המטיל אחריתו על שלוחו של בעל המטען.

בהתאם להצעה החוק הנ"ל – "הצעת חוק לתיקון פקודת הנמלים (סייג לאחריות סוכן מכס), התשע"א-2010",(להלן: "הצעת החוק") הוצע לתקן את הגדרת המונח "בעל" באופן כזה שיוציא במפורש את סוכן המכס הפועל במסגרת תפקידו מכלל ההגדרה. משכך, במצב בו לא יפרע היבואן את חובו כלפי רשות הנמלים, לא תוכל היא להיפרע מסוכן המכס, אלא תאלץ לפנות ישירות ליבואן בניסיון לגבות את חובותיו כלפיה.

בהמשך למגמת צמצום אחריותו של סוכן המכס, במסגרת הצעת החוק, הוצע לתקן גם את סעיף 19 לפקודה, שעניינו הטלת אחריות על שלוחו של בעל הטובין, באופן בו ייקבע כי אחריות מעין זו לא תחול על סוכן המכס הפועל במסגרת תפקידו.

בדברי ההסבר להצעה נאמר כי אין סיבה שסוכן מכס יישא באחריות אישית לחובות היבואנים כלפי הרשות, בדומה לעורכי דין, רואי חשבון ויועצי מס, שאינם נושאים כלפי הרשויות באחריות אישית בגין חובות לקוחותיהם כלפי צדדים שלישיים. עוד נאמר, בדברי ההסבר, כי התיקון הנ"ל בא בהמשך לביטול סעיפים דומים בפקודת המכס, שקבעו אחריות מסוימת של סוכני מכס לחובות לקוחותיהם. הכוונה לסעיף בפקודה שקבע בעבר חבות לתשלומי המסים של הלקוחות, סעיף שבוטל בשנת 1995. כיום האחריות של סוכני המכס לתשלום מסי היבוא של לקוח, חלה רק אם הוא סייע ללקוח להתחמק מתשלום המסים.

אם הליך החקיקה יתקדם, ההצעה צפויה להגיע לועדת הכספים, אשר תפקידה להכין את התיקון לקריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת. יש להניח כי הליך התיקון לפקודה ייתקל בהתנגדות רשות הנמלים, אשר נוהגת לגבות את החובות מסוכני המכס בהליך קל ומהיר, בעוד שסוכני המכס נאלצים לעתים לעמוד בפני שוקת שבורה, כאשר אבד הקשר עם הלקוח- בעל המטען, ואין אפשרות לגבות ממנו את החוב, ששולם על ידי סוכן המכס לרשות הנמלים.