הצעת חוק חדשה: מונופולים לא יהיו זכאים לקבלת רישיונות יבוא

ביום 15.01.12, פורסמה הצעת החוק לשינוי חברתי – כלכלי (תיקוני חקיקה) (הגברת התחרות וטובת הצרכן), התשע"ב-2012. הצעת החוק מבקשת לעודד תחרותיות בייבוא, וזאת, בין היתר, באמצעות הגבלת יכולותיהם של מונופולים להגביר את היצע המוצרים המשווקים על ידם באמצעות ייבוא. הצעה זו הינה חלק מיישום המלצות וועדת טרכטנברג בתחום התחרותיות, אשר הצביעה על כך כי גופים מונופוליסטיים ודומיננטיים הם אלה הנהנים, דרך כלל, מהטבות הניתנות כתוצאה מהקצאת רישיונות יבוא במסגרת מכסות, במיוחד במוצרי מזון וחקלאות.
"העדפה מתקנת"
על פי הצעת החוק, מוצע לתקן את פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1973, באופן אשר יקנה לשר התמ"ת סמכות לקבוע בצו הוראות שמטרתן הגברת התחרות בשווקים מסוימים, לרבות הוראות המחייבות מתן העדפה בעת חלוקת רישיונות ייבוא לבעלי שיעור מכירות נמוך, לעומת בעלי שיעור מכירות גבוה יותר. כלומר, השר יוכל להפעיל "העדפה מתקנת" אשר תאפשר לבעלי שיעור מכירות נמוך "לתגבר" את המוצרים המשווקים על ידם באמצעות יבוא, ולהגביל את מתחריהם, בעלי נתח שוק דומיננטי.
מניעת רישיונות יבוא ממונופולים ומבעלי נתח שוק גבוה
עוד מוצע בהצעת החוק, כי מעבר לסמכותו של שר התמ"ת להגביל את הייבוא כאמור לעיל, ייקבע בפקודת היבוא והיצוא כי לא יינתנו רישיונות יבוא למי שהוכרז כמונופול על ידי הרשות להגבלים עסקיים.
כמו כן, לא יינתנו רישיונות יבוא למי שנתח השוק המצטבר בשליטתו (כלומר, באופן הכולל את נתח השוק של חברות בנות, או חברות קשורות) הינו גבוה מ 30% ממכירות אותם טובין בישראל. כאשר עולה חשש כי מתקיים מצב כאמור, של נתח שוק מצטבר העולה על 30%, על שר התמ"ת או מי שהוסמך לכך על ידו לפנות לממונה על ההגבלים העסקיים לקבלת חוו"ד, כאשר חוו"ד זו חייבת להינתן בתוך 30 ימים מיום הפנייה.
סמכות לאיסוף מידע
לשם יישום סמכותו, רשאי שר התמ"ת, או כל מי שהסמיך לכך, לדרוש מידע ממבקש רישיון היבוא על מנת לבחון האם הוא זכאי לכך, על פי הפרמטרים שתוארו לעיל.
נפקות הצעת החוק
הצעת החוק מגבילה באופן משמעותי את הקצאתם של רישיונות יבוא לגופים מונופוליסטיים מוכרזים, או לבעלי נתחי שוק גבוהים, ככל הנוגע לאותם טובין אשר לגביהם נקבע מעמד שכזה. רישיונות ניתנים לצורך חלוקת מכסות המגבילות את הכמות המותרת ביבוא הפטור ממכס, או המתירות יבוא במכס מופחת, המחולקות באמצעות הקצאת רישיונות יבוא. רישיונות יבוא אלה ניתנו עד היום גם לחברות בעלות נתח שוק דומיננטי, מבלי להתחשב בהיבט התחרות.
היה והצעת החוק תאומץ על ידי הכנסת, המשמעות הינה כי הגופים הדומיננטיים אליהם מתייחסת הצעת החוק לא יוכלו להמשיך וליהנות מאותן הטבות אשר צוינו לעיל, תוך מתן עדיפות למתחרים בעלי נתח שוק נמוך יותר.