החלת כללי הממשל התאגידי על שותפויות מוגבלות ציבוריות

עו"ד איתן שמואלי ועידו זבורוף
שותפויות מוגבלות הינן כלי נפוץ לגיוס הון לצורך השקעה בחיפושי נפט וגז. עם הגידול בהיקף גיוסי ההון מהציבור על ידי שותפויות מוגבלות, גבר הצורך בהחלת כללי ממשל תאגידי על שותפויות אלה, אשר לדעת רבים, ענייניהן התנהלו בלא הגנה ראויה על עניינם של בעלי יחידות ההשתתפות מקרב הציבור.

החוק לתיקון פקודת השותפויות (מס' 5) התשע"ה-2015 ("התיקון"), נועד להגשים צורך זה, ולהחיל את כללי הממשל התאגידי החלים על חברות ציבוריות לפי חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), על שותפויות מוגבלותשיחידות ההשתתפות שלהן רשומות למסחר בבורסה, או שהוצעו על פי תשקיף, ומוחזקות בידי הציבור.

התיקון קובע בין היתר, כי לשם הגברת הפיקוח והבקרה על שותפויות מוגבלות ציבוריות, בדירקטוריון חברת השותף הכללי יכהנו לפחות 2 דירקטורים חיצוניים, שיחולו על מינויים וכהונתם הוראות הקבועות בחוק החברות. כן נקבעה חובה למנות מבקר פנים, ועדת מאזן, ועדת ביקורת, וועדת תגמול בחברת שותף כללי, בדומה לחברה ציבורית.

בתיקון נקבע, כי חברת השותף הכללי אשר מנהלת את ענייני השותפות המוגבלת ונושאי משרה בה חבים חובת זהירות וחובת אמונים כלפי השותפות המוגבלת. כן עוגנה בתיקון חובת מינוי של מפקח בשותפות מוגבלת ציבורית, אשר עד כה מונה באופן וולונטרי, על פי מנגנון הסכמי שנוצר בפרקטיקה רבת שנים. על המפקח הוטלו חובות לפעול לטובת המחזיקים ביחידות השתתפות מקרב הציבור, אשר נועדו להבטיח כי המפקח ימלא את תפקידו נוכח מבנה השליטה בשותפות המוגבלת, אשר יוצר סיכונים וחשש לקיפוח זכויותיהם של בעלי יחידות השתתפות מקרב הציבור.

בתיקון נקבעו גם הוראות לגבי קביעת מדיניות תגמול, אישור עסקאות עם נושאי משרה ודירקטורים, וכן אישור עסקאות חריגות עם בעל שליטה. זאת בדומה לאישורים הנדרשים מחברה ציבורית בהתאם לחוק החברות, כאשר במקום אישור האסיפה הכללית נדרש אישורה של אסיפת בעלי יחידות ההשתתפות.

שינוי מהפכני אשר נקבע בתיקון לחוק, מאפשר לכל מחזיק יחידת השתתפות וכל דירקטור בחברת השותף הכללי להגיש תביעה נגזרת בשם השותפות המוגבלת הציבורית, או להתגונן מפני תובענה בשם השותפות המוגבלת הציבורית. כן נקבע בו כי נושה של שותפות מוגבלת ציבורית רשאי להגיש תביעה נגזרת בשם השותפות בשל חלוקה אסורה שבוצעה. לתביעה הנגזרת תפקיד מרכזי באכיפת זכויותיה של השותפות ובכלל זה באכיפת חובת הזהירות וחובת הנאמנות של נושאי המשרה בשותפות.

בתיקון נקבעו הוראות רבות נוספות, אך במאמר זה בחרנו לסקור את העיקריות שבהן, ואת אלה אשר משיתות על השותפות המוגבלת הציבורית עלויות חדשות. עם כניסת התיקון לתוקף בחודשים הקרובים, יידרשו השותפויות המוגבלות הציבוריות, לבצע את ההתאמות הנדרשות ולמנות מבקר פנים, דירקטורים חיצוניים, ועדת מאזן, תגמול וביקורת, וכן לפעול על פי כללים חדשים לחלוטין.