הוקטן עיצום כספי שהוטל עקב אי דיווח על הכנסת כספים לישראל

 

בימים אלה (14.10.09) ניתן פסק דין על ידי בית המשפט השלום בראשון לציון (השופטת הלית סילש, ע"א 16/09 כהן משה נ' מדינת ישראל – הועדה להטלת עיצום כספי), במסגרתו התקבל חלקית ערעור על החלטת הועדה להטלת עיצום כספי ושיעור העיצום הכספי הופחת מ- 750,000 ₪ ל- 500,000 ₪.
עובדות המקרה וטענות הצדדים:
המערער ביקש במהלך 2008 לעבור במעבר הכניסה לישראל בנתב"ג, מבלי שדווח על כך שהוא מחזיק סך של 250,000 יורו. הסכום שלא דווח נתפס, מלבד הסכום הפטור מדיווח. כשלושה חודשים לאחר מכן, נשלחה למערער הודעה כי הוחלט להטיל עליו עיצום (קנס) כספי בשיעור של 750,000 ₪. במסגרת הערעור, טען המערער כנגד הוראות חוק איסור הלבנת הון, אשר לטענתו פוגעות בזכויותיו החוקתיות עד כדי הצורך בביטול סעיפים מהחוק. עוד טען המערער כי נפלו פגמים מהותיים בדרך התנהלותה של הועדה להטלת עיצום כספי, כמו גם באופן הפעלתה שיקול דעתה, ואלו מצדיקים את ביטול החלטתה בעניינו.
פסק דינו של בית המשפט:
בית המשפט קבע כי לא קיימת פגיעה בחופש העיסוק או בכבודו של המערער, כי אם בקניינו בלבד. בית המשפט לא קיבל את טענת המערער להיעדר מידתיות בהוראות החוק עקב הפער הקיים בין ההליך הפלילי לבין הליך הטלת העיצום הכספי, ומצא כי הסנקציה במסגרת של עיצום כספי פרופורציונאלית לסנקציה הננקטת בהליך פלילי.
המערער טען כי החוק אינו מבחין בין מי שנתפס עם כספים שלא דווחו, לבין מי שעבר עבירה של הלבנת הון, בנוגע לעונש המוטל עליהם. בית המשפט דחה את הטענה והדגיש כי היעדר הדיווח הוא מספיק לצורך קיום העבירה שמיוחסת למערער, ואילו היקף העבירה מהווה רק אחד מן השיקולים של הועדה. באשר לאי נקיבה באמות מידה בהוראות החוק, קבע בית המשפט כי היעדרן לא מהווה פגיעה חוקתית אשר מביאה לביטול ההחלטה בעניינו של המערער. טענתו של המערער לפגמים באופן התנהלותה של הועדה התקבלה. בית המשפט ציין כי נפלו שני פגמים בדרך קבלת ההחלטה ע"י הועדה: הראשון, ההודעה על הכוונה להטלת עיצום כספי נחתמה ונשלחה ע"י מזכירה ולא ע"י יו"ר הועדה. השני, למערער נשלח פרוטוקול "מעובד" ולא הפרוטוקול שנרשם במהלך הדיונים בוועדה. עם זאת, נפסק שאין בפגמים אלה כדי להצדיק ביטולה של ההחלטה. בית המשפט קיבל את טענת המערער בדבר חוסר סבירות היקף העיצום הכספי שהוטל, והפחית את העיצום הכספי לסך של 500,000 ₪. המערער יוצג ע"י עו"ד כהן ברק. המדינה יוצגה ע"י עו"ד מוראל.
הערות:
אף שבית המשפט התערב במקרה זה ונתחית את כובה העיצום הכספי, עדיין אושר סכום גבוה מאוד (500,000 ₪), המהווה למעלה מ- 35% מן הסכום שלא דווח בעת הכניסה לישראל. אין ספק כי אם ההחלטה תאושר אף בערעור על ידי בית משפט גבוה יותר, יישלח מסר מרתיע כלפי היוצאים והבאים עם מזומנים בכליהם.