בקרוב תתייקר הבירה?

עו"ד אליס אברמוביץ, עו"ד שרון סופרין
לאחרונה, מנשבות רוחות חדשות מכיוון רשות המסים, המלמדות על גישה חדשה, לכאורה, בנוגע לסיווג בקבוקי בירה לשימוש חוזר בפרט הפטור ממכס. גישה זו, כפי שנבהיר להלן, עלולה להביא להתייקרות במחירי בקבוקי בירה שונים המשווקים בישראל.
פרט 22.03 לצו תעריף המכס עוסק בסיווג בירה המופקת מלתת לצרכי מכס. סעיף 0020/6 עוסק בבירה שאחוז הכהל בה אינו עולה על 3.8%, וקובע כי אם היא "משווקת בבקבוק לשימוש חוזר", הרי שהיא פטורה ממכס. זאת, לעומת בירה זהה שאינה משווקת בבקבוק כאמור, המסווגת בסעיף 0090/9 לאותו פרט מכס, ולפיו חייבת הבירה בתשלום מס קניה בשיעור של 2.30 ₪ לליטר.
נשאלת, אפוא, השאלה – מהאם כדי לעמוד בתנאי הסיווג בפרט 22.03-0020 די בכך שבעת היבוא, הבירה מיובאת בבקבוקים לשימוש חוזר או שמא יש לבחון בדיעבד האם בבקבוקים אכן היה בפועל שימוש חוזר.
הביטוי "משווקת בבקבוק לשימוש חוזר" אינו מוגדר בצו, ואף לא פורש בפסיקה. ולמעשה ישנן שלוש אפשרויות לקביעת מועד בחינת העמידה בתנאי הפרט: בחינת סיווג הבירה בעת ייבואה, בחינת סיווג הבירה בעת שיווקה, ובדיקת הסיווג בדיעבד, ולאחר בדיקה כי בבקבוק היה בפועל שימוש חוזר.
שאלת קביעת המועד הקובע לעניין סיווג לצרכי מכס כבר נדונה בהרחבה על ידי בית המשפט העליון בע"א 566/73 נאות הכיכר מסעות וטיולים בע"מ נ' מדינת ישראל, שם נפסק כי המועד הנכון לבחינת סיווגם של טובין הוא במועד ייבואם. הלכה זו סויגה מעט בע"א 655/99 יורוקום תקשורת סלולרית בע"מ נ. מדינת ישראל-אגף המכס והמע"מ, שם ראה בית המשפט העליון לנכון לבחון את נושא הסיווג לא בעת היבוא, כי אם בעת השיווק. עם זאת, אין בנמצא כל פסיקה, הבוחנת את נושא הסיווג בדיעבד, לפי השימוש שהיה בפועל, ולא בכדי: בצו תעריף המכס ישנם פרטים, המקנים לטובין המסווגים בהם פטור מותנה מתשלום מסי יבוא. פרטים אלו כוללים את המלה "מותנה" לאחר תיאור הפרט, וחל עליהם סעיף 1 לצו תעריף המכס, הקובע כי "על טובין המסווגים לפי פרט שלידו מילה זו ניתן פטור מלא או חלקי, או נקבע שיעור מכס או מס-קניה מיוחדים, רק אם נתקיימו כל תנאי הפרט, וכל עוד הם מתקיימים". כך, למשל, פרט מכס 72.28-2011 הינו פרט מותנה, המתנה סיווג של מוטות מפלדת צורן-מנגן אם הם משמשים לייצור עמודי בטון להחזקת קווי חשמל, ופרט מכס 22.07-1059 דן ב"כהל אתילי בלתי מפוגל, שחוזקו הכוהלי, לפי נפח, 80% ומעלה… המשמש לייצור משקה משכר על ידי בעל רישיון לייצור משקאות משכרים, ובלבד ששימש כאמור (מותנה)".
לדעתנו, מכיוון שפרט 22.03-0020 אינו פרט מותנה, לאור המצב הפסיקתי המתואר לעיל, המועד הנכון לבדיקת הסיווג (המצאות הבירה בבקבוק לשימוש חוזר) הוא בעת ייבואה, או לחלופין, בעת שיווקה, אך בשום אופן אין לבחון האם בפועל נעשה בבקבוקים שימוש חוזר.
ככל שזוהי עמדת רשות המסים, צפויים יבואני בירה בבקבוקים לקבל הודעות גירעון על יבוא שנעשה בשנים עברו, ועל לפתרון המחלוקת הסיווגית ייאלצו היבואנים, מכוח סעיף 154 לפקודת המכס, לשחרר את הטובין תוך סיווגם בפרט החייב אגב מחאה, מה שעלול להביא, כאמור, להתייקרות בירות מסוגים מסוימים.
*האמור אינו מהווה ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי.