בכירים בענף היצוא הבטחוני? שימו לב!

עו"ד אליס אברמוביץ

בשבוע שעבר, פרסם משרד הביטחון הצעת תיקון לחוק הפיקוח על יצוא בטחוני, שעיקרו עדכון ושינוי של הסדרי האכיפה המנהלית, הקבועים היום בפרק ט' לחוק הפיקוח על יצוא בטחוני, התשס"ז – 2007. על פי האמור בהצעת התיקון לחוק, מתכוון האגף לפיקוח על היצוא הביטחוני להטיל קנסות אישיים על נושאי משרה בחברות העוסקות ביצוא ביטחוני, וזאת במטרה לתמרץ את אותם גורמים להקפיד הקפדה יתרה על ביצוע הוראות החוק.

בסוף שנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על יצוא בטחוני, שבא להסדיר את הפיקוח על יצוא מישראל של ציוד, ידע ושירותים ביטחוניים. כחלק מהמאמץ לפקח על היצוא, מחויבות חברות העוסקות ביצוא בטחוני לקבל רישיון שיווק ורישיון יצוא עבור הטובין שבהם הם סוחרים, על ידי האגף לפיקוח על יצוא בטחוני במשרד הביטחון (אפ"י).

פרק ח' לחוק מגדיר הפרות מסוימות של הוראות החוק כעבירות פליליות, שבצדן עונשי מאסר וקנסות, ואילו פרק ט' לחוק עוסק בסנקציות האזרחיות שניתן להטיל על מי שפועל בניגוד לחוק. כך, למשל, קובע סעיף 35 לחוק כי על יצוא ציוד בטחוני ללא קבלת רישיון מתאים, ניתן להטיל על החברה היצואנית קנס אזרחי בשיעור של 15% מהקנס הפלילי הקבוע לאותה עבירה בפרק הפלילי, וסעיף אחר קובע כי הפרת חובת הדיווח עלולה לגרור עיצום כספי שיוטל על החברה, בשיעור של 2,259 ₪ לכל יום בו נמשכה הפרת חובת הדיווח.

התזכיר שפורסם בשבוע שעבר – שאינו אלא הצעת תיקון לחוק הקיים – מבקש להגביר את האכיפה, וזאת הן באמצעות הרחבת סמכויות הטלת העיצומים הכספיים על ידי הרשות, והן על ידי הרחבת מעגל האחראים, והכללת נושאי משרה בתאגיד במושאים לאותן סנקציות אזרחיות.

במסגרת זו, מוצע כי מנכ"ל של חברה יצואנית, סמנכ"ל או כל נושא משרה אחר בחברה, ובמיוחד העובד האחראי על הפיקוח על יצוא בטחוני, אשר הפרו איזו מהוראות החוק, יחויבו, באופן אישי, בעיצום כספי בסך של 7,000 ₪ לכל הפרה, ואם ההפרה הייתה בנסיבות מחמירות, ניתן להטיל עיצום כספי בסכום כפול, דהיינו 14,000 ₪. במסגרת זו מונה הצעת חוק מספר התנהגויות העשויות להביא להטלת עיצום כספי, למשל הכללת פרטים לא נכונים בבקשה לרישום במרשם היצוא הביטחוני או בבקשת רישיון יצוא; אי הודעה לרשות המוסמכת על שינוי בפרטים הקשורים לציוד הביטחוני, לידע הביטחוני, לשירות הביטחוני נשוא הרישיון, או לפרטים הקשורים לרישום במרשם היצואנים הבטחוניים; כשל בניהול הרישום או אי שמירת מסמך שיש לשמרו לפי החוק ועוד. בנוסף, כאשר מדובר בהפרה נמשכת, כגון אי דיווח או אי שמירת מסמך, יתווסף סך של 2% מגובה העיצום הכספי לכל יום בו נמשכה ההפרה. עוד נקבע בהצעת התיקון לחוק, כי הממונה אינו רשאי להטיל עיצומים כספיים בסכומים נמוכים יותר מאלה הנקובים, אלא באישור שר הביטחון, ובהסכמת שר המשפטים.

עד עתה, מי שהטילה את הסנקציות האזרחיות הייתה הרשות המוסמכת, דהיינו משרד הביטחון, כאשר גם עובד בכיר באפ"י יכול היה להיות מוסמך לצורך העניין. הצעת התיקון לחוק מרכזת את כל הסמכויות בעניין זה, וקובעת כי מי שיטילו מעתה את הסנקציות הנו מנכ"ל משרד הביטחון, או ראש אפ"י בלבד, וזאת לאחר שייערך שימוע למי שעומדים להטיל עליו את העיצום.

הצעת החוק פורסמה באתר קשרי ממשל, והיא פתוחה לקבלת הערות הציבור עד ליום 15.12.16. בהמשך, תובא הצעת התיקון לועדת השרים לענייני חקיקה, ולאחר מכן היא תובא לאישור הכנסת.