בית המשפט המחוזי דחה ערעור של המכס בנוגע לסיווג גלאי עשן

ביום 16.4.15 הכריע בית משפט השלום בראשון לציון במחלוקת סיווג שנתגלעה בין יבואן, שיוצג על ידי משרדנו, לבין רשות המסים, קיבל את עמדת הסיווג של היבואן, ודחה את עמדת הסיווג של המכס.
המכס הגיש ערעור על פסק הדין לבית המשפט המחוזי מרכז, ולאחר דיון שהתקיים בשבוע שעבר, ובהמלצת בית המשפט, משך המכס את כתב הערעור, כך שפסק הדין של בית משפט השלום נותר על כנו.
חברת השמירה-טכנולוגיות מיגון (1971) בע"מ עוסקת בתכנון, בייצור, בהתקנה ובמתן שירות למערכות בקרה, מיגון, התרעה וגילוי אש. לצורך ייצור מערכות הבקרה והרכבתן, ייבאה החברה רכיבים שונים, ביניהם, גלאי עשן מתוצרת חברת NOTIFIER הסינית, אשר שימשו לה כחומר גלם עבור המערכות המושלמות.
מכיוון שגלאי העשן ענו באופן מלא להגדרת electronic smoke detector שבדברי ההסבר לפרט 90.27 של השיטה המתואמת הבינלאומית לסיווג טובין, סיווגה החברה את הגלאים בפרט 90.27-5019 לצו תעריף המכס, שהנו פטור ממכס. עמדת סיווג זו, לא רק שהייתה מקובלת על המכס במשך שנים ארוכות, אלא שיחידת הסיווג הארצית בהנהלת המכס עצמה הוציאה הנחייה מפורשת על כך ביום 1.8.2004, במסגרתה הודיעה לחברה כי זה סיווגו הנכון של הגלאי.
במהלך שנת 2009 דרש לפתע המעריך הראשי בבית המכס נתב"ג מהחברה לשנות את סיווג גלאי העשן מפרט מכס 90.27-5019, שהנו פטור ממכס, לפרט מכס 85.31-9010, החייב במכס בשיעור של 12%. בסמוך לאחר מכן, אף הוציא בית המכס נתב"ג לחברה הודעת חיוב, לפיה היא נדרשת לשלם לרשות המסים, באופן רטרואקטיבי, ולאור שינוי הסיווג שנעשה בשנת 2009, הפרשי מסים בגין יבוא שנעשה קודם לכן, בשנים 2008-2009, בסך כולל של 132,022 ₪. לטענת המכס, פרט מכס 90.27 מחייב את קיומו של התקן חיווי או רישום, ומכיוון שגלאי העשן שייבאה החברה לא כללו התקן כזה – לא ניתן לסווגם בפרט זה.
התובעת, אשר סברה כי הסיווג החדש שגוי, פעלה בהתאם לאמור בסעיף 154 לפקודת המכס, החלה לשחרר את גלאי העשן תוך סיווגם בפרט מכס 85.31-9010, שילמה את המס בגינם אגב מחאה, ובסמוך לאחר מכן הגישה תביעה לסעד הצהרתי לבית משפט השלום בראשון לציון.
המכס טען, להגנתו, כי גלאי העשן אינו בגדר מכשיר המשמש לאנליזה של עשן או למדידה של עשן, וכי סיווגו הנכון הוא בפרט 85.31 גם לאור השינוי שנערך בצו תעריף המכס לאחר פסק הדין בעניין אופטקס, דהיינו הוספת סעיף של גלאים (9010) תחת פרט משנה 9000 בפרט 85.31. באותו עניין, אשר עסק בסיווגם לצרכי מכס של מזעיקי פריצה, ביקש יבואן לסווג את אותם מזעיקי פריצה כחלקים של מכשירי איתות בפרט 85.31-9000 לצו תעריף המכס, ואילו המכס התנגד לעמדת סיווג זו, וביקש לסווג את הגלאים בפרט מכס 85.36-4130, שענייננו ממסרים. בית המשפט קיבל את עמדת הסיווג של היבואן, בנימוק כי על פי דברי ההסבר לפרט 85.31, מכשירי איתות מסוג מזעיקי פריצה כוללים חלק מגלה וחלק מאותת, ועל כן הגלאים נשוא התביעה – שהיה להם גם חלק מגלה וגם חלק מאותת – הנם חלקים של מכשירי איתות מסוג גלאי פריצה, ולא ממסרים, ולכן יסווגו בפרט 85.31. כתוצאה מכך, תיקן שר האוצר את צו תעריף המכס, והוסיף לפרט הנ"ל את סעיף 9010, החייב ב-12% מכס, במטרה להגן על יצרנים מקומיים של גלאים דומים.
בית המשפט דחה, כאמור, את עמדת הסיווג של המכס: לעניין היותם של הגלאים מכשירים לאנליזה ולמדידה, נקבע כי החברה הוכיחה כדבעי, כי הרכזת שבמערכת המושלמת מקבלת אליה נתונים ברורים באשר למידת סמיכות העשן, הנמדד על ידי הגלאים. מכאן, שגלאי העשן הם לכל הפחות מכשירים בעלי יכולת מדידה. לעניין העדרו של התקן חיווי נקבע, כי מעיון בצו תעריף המכס לא עולה כי אמצעי החיווי חייב להימצא על גבי הגלאי, וכי סיטואציה כגון זו שבענייננו, שבה החיווי נעשה ברכזת בלבד, אינה שוללת את סיווג הגלאי בפרט 90.27. לעניין פסק הדין בעניין אופטקס נקבע, כי חלופות הסיווג שנדונו שם אינן זהות לאלה שבענייננו, ולכן אין מקום לסווג את הטובין בפרט 85.31-9010, שהוא פרט המכס שנקבע לגלאים למזעיקי פריצה בפסק הדין בעניין אופטקס.
בעקבות זאת, נקבע כי הודעת החיוב שהוציא המכס לחברה בטלה, וכי על רשות המסים להשיב לחברה חלק מהמסים ששולמו על ידה אגב מחאה, ושלגביהם היא הצליחה להראות כי לא גולגלו הלאה.
[תא (ראשל"צ) 25694-05-10 השמירה-טכנולוגיות מיגון (1971) בע"מ נ' מדינת ישראל – משרד האוצר/אגף המכס ומע"מ, פסק דינה של כב' השופטת הלית סילש מיום 16.4.15, ע"א 11127-06-15 מדינת ישראל נ' השמירה טכנולוגיות מיגון (1971) בע"מ, פסק דינו של כב' השופט אחיקת סטולר מיום 27.3.16. בשתי הערכאות יוצגה החברה על ידי עוה"ד אהוד קרונפלד ועוה"ד אליס אברמוביץ ממשרד איתן, מהולל & שדות, והמכס יוצג על ידי עוה"ד רויטל בן דוד מפרקליטות מחוז תל אביב]