בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה תביעת 12 יבואניות תבואות להשבת אגרות ניטול

עו"ד אליס אברמוביץ
12 חברות, שבמסגרת עיסוקן מייבאות לישראל תבואות ומספוא, בדרך של הובלה ימית בתפזורת, הגישו, בשנת 2006, תביעה כספית נגד מדינת ישראל וחברת נמלי ישראל תביעה כספית להשבת אגרות ניטול בסך 196,996,778 ₪ שלטענתן שולמו ביתר לרשות הנמלים בגין פריקת תבואות בנמל חיפה ובנמל אשדוד בין השנים 2005-1999.

במסגרת תביעתן, טענו החברות כי במסגרת הליכי עדכון תעריפי האגרות בוועדת הכלכלה של הכנסת, הוצג בפני חברי הוועדה מידע לא מדויק ומטעה, שלפיו שיעורי אגרות הניטול נקבעים כביכול אך על פי העלות הישירה שרשות הנמלים משלמת לדגון ולממגורות אשדוד. דא עקא, לשיטת התובעות, תעריפי האגרות נקבעו על בסיס תחשיבים חסרים ולקויים שהוצגו שלא שיקפו נכונה את העלויות בפועל של רשות הנמלים, ואין זאת אלא שהתעריפים נקבעו על יסוד מצג שווא.

את טענת ההטעיה סומכות התובעות על דברים שאמר משה ליכט ז"ל, מי ששימש כסמנכ"ל כספים וכלכלה ברשות הנמלים במהלך דיון בוועדת הכלכלה ביום 12.4.1989, שבו אושר תיקון 1989 לתקנות הנמלים, אך בית המשפט דחה טענה זו, בקבעו כממצא עובדתי כי "בפני כלל הגורמים המעורבים בהליך תיקון 1989, ובפני חברי ועדת הכלכלה בפרט, עמדו מלוא הנתונים הנדרשים על מנת להצביע על כך שתעריפי הניטול לא נועדו אך לצורך כיסוי העלויות הישירות של רשות הנמלים לדגון ולממגורות אשדוד… את דבריו של ליכט יש לבחון באופן כולל ובהקשרם, ולא ניתן לקבוע על סמך משפט בודד (או שניים) שאמר במהלך הדיון, כי חברי ועדת הכלכלה הוטעו".

טענת ההטעיה הנוספת שהעלו החברות נוגעת לתיקון משנת 1994 לתקנות הנמלים: לטענתן, באותה שנה לא נערך דיון מחודש ובחינה מעמיקה טרם קביעת תעריפי האגרות, ובדיון בוועדת הכלכלה מיום 7.6.1994, שבו אושר התיקון, נאמרו דברים כלליים בלבד על ידי ליכט. ואולם, בית המשפט דחה גם טענה זו, בקבעו כי "בדומה לתיקון 1989, גם עובר לתיקון 1994 הוצג תחשיב עדכני ומפורט. במסגרת התחשיב תוארו כלל עלויות רשות הנמלים כתוצאה מניטול התבואות – מלבד העלויות הישירות לדגון ולממגורות אשדוד – ובכלל זה החזרי הלוואה, ניקיון שטחים וביטוח".

בית המשפט קבע, אפוא, כי החברות לא הוכיחו קיומו של מצג שווא או הטעייה של חברי ועדת הכלכלה, הן בתיקון משנת 1989 והן בתיקון משנת 1994. לפיכך, חויבו החברות לשלם לכ"א מהנתבעות סך של 24,000 ₪ בגין הוצאות המשפט.

[תא (ת"א) 1465/06 צמח תערובות אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' מדינת ישראל, פסק דינה של כב' השופטת ענת ברון מיום 25.9.16. את התובעות ייצג עוה"ד ע' אטיאס, את המדינה ייצג עו"ד ע' בר-טל ואת חברת נמלי ישראל ייצגו עו"ד ג' שרויאר, עו"ד ר' יאראק ועו"ד ש' אוחנינה]