בית הדין האירופי אישר את תכנית האיחוד האירופי להגבלת פליטת גזים מזהמים ממטוסים

בית הדין הגבוה לצדק באנגליה פנה לבית הדין הגבוה לצדק של הקהילה האירופית, להכרעה בשאלה האם התניית נחיתות והמראות משדות התעופה ברחבי האיחוד האירופי ברכישת הקצבות לפליטת גזי חממה, במטרה להפחית את היקף הגזים הנפלטים לאטמוספרה ולהאט את התחממות כדור הארץ, מנוגדת להתחייבויות מדינות אירופה בהסכמים בינלאומיים, ביניהם הסכם "השמיים הפתוחים" ("the Open Skies Agreement"), אשר נחתם בין האיחוד האירופי לבין ארה"ב.
בית הדין קבע בפסק דינו מיום 21.12.11, כי תכנית הקהילה להפחתת גזי החממה, ובה גם ההוראה המתנה המראות ונחיתות באירופה בשימוש בהקצבות, אינה סותרת את התחייבויותיהן הבינלאומיות של האיחוד והמדינות החברות בקהילה.

 

העובדות וטענות הצדדים
בשנת 2003 קבע האיחוד האירופי תכנית להפחתת פליטת גזי חממה, כחלק ממאבק האיחוד בהתחממות כדור הארץ. בשנת 2008 תוקן תיקון 2008/101 לתכנית, אשר קבע כי החל משנת 2012, כלי טיס אשר יבקשו לנחות או להמריא מאדמת האיחוד ייאלצו לרכוש הקצבות לכמות הגזים הרעילים הנפלטים מכלי הטיס. על פי דברי ההסבר להוראה הנ"ל, המטרה הינה להפחית את גזי החממה הנפלטים לרמה הנמוכה ב – 20% מהיקף פליטת גזי החממה שנרשם בשנת 1990, וכל זאת עד לשנת 2020.
בקליפת אגוז, התיקון מורה לכל מדינה לקצוב את פליטות גז החממה המתקיימות בשטחה. ההקצבה בכל מדינה בשנת 2012 נקבעה ל – 97% מהיקף הפליטה אשר התקיים בה בשנת 2011, ובשנת 2013 תרד ההקצבה ל – 95% מההקצבה שנקבעה לשנה זו. 85% מאותה הקצבה יחולקו ללא תשלום, בין חברות התעופה אשר יגישו בקשה לכך, באופן יחסי להיקף פעולותיהן בשנה שעברה. 15% הנותרים מההקצבה יוצעו למכירה במכרז, כאשר ההכנסות ממכירת הקצבות אלה יהיו כולן קודש למלחמה בפליטת גזי החממה.
המשמעות האופרטיבית הינה, כי החל מינואר 2012 לא יוכלו טיסות לנחות או להמריא משטחי המדינות החברות באיחוד האירופי, אלא אם כן בידיהן אישור בדבר הקצבה כאמור. כך, על מנת להשתמש בשדות התעופה ברחבי האיחוד האירופי, יהיה על חברות התעופה להשתמש בהקצבה שהוקנתה להן לאחר שהגישו בקשה, או שרכשו – מידי המדינה החברה באמצעות המכרז, או מחברת תעופה אחרת.
על תיקון זה קבלו מספר חברות תעופה מארה"ב ומקנדה, ומספר איגודי תעופה, בפני בית הדין הגבוה לצדק באנגליה. לטענת העותרים, הוראות התכנית המטילה תשלומים על התעופה האווירית מפרות את הדין הבינלאומי, ובפרט את אמנת שיקגו (הקובעת פטור ממס לדלק המשמש לתעופה), פרוטוקול קיוטו (הקובע קווים מנחים במלחמה להגה על כדור הארץ, ובו הוחרגו הגזים הנפלטים מתחבורה אווירית מרשימת הגזים האסורים), והסכם השמיים הפתוחים, אשר נחתם בין ארה"ב והאיחוד האירופי, ובו נקבע כי, ככלל, אין להטיל מסים על כלי טיס וצוותיהם.
בית הדין הגבוה לצדק באנגליה הפנה שאילתא לבית הדין הגבוה של הקהילה האירופית על מנת שהאחרון יכריע האם הרגולציה האירופית אכן מפרה את הנורמות הבינלאומיות שתוארו לעיל.

 

פסק דינו של בית הדין הגבוה לצדק של הקהילה האירופית
בית הדין הגבוה לצדק של הקהילה האירופית קבע, כי לא מתקיימת במקרה דנן הפרה של ההתחייבויות הבינלאומיות של האיחוד האירופי, וכי הוראות התכנית שרירות ותקפות.
בית הדין קבע כי האיחוד האירופי אינו כבול לאמנת שיקגו, שכן הוא כלל אינו צד לאמנה, מה גם שבענייננו כלל לא מוטל מס על דלק, אלא חלה הגבלה בעלת אופי שונה. לגבי פרוטוקול קיוטו, נקבע על ידי בית הדין, כי היעדר הגבלות במסגרת הפרוטוקול על פליטת גז מתחבורה אווירית אינה מספיקה על מנת לבטל את ההגבלות הנוספות, המחמירות, שמטילה תכנית האיחוד האירופי.
בנוסף, קבע בית הדין כי על אף שיש ממש בטענה שהועלתה במסגרת עתירת חברות התעופה, לפיה עקרונות הסחר החופשי מחייבים את הכפפתו של כלי שיט רק לדין הדגל אותו הוא נושא, הרי שקשה להשליך מכך לעניין כלי טיס, וזאת במיוחד בעניין נשוא הדיון, שכן אין מדובר בהיטל אשר יוטל על כלי טיס החולפים בשמי האיחוד האירופי, אלא רק על כלי טיס הנוחתים או ממריאים מאדמתו.
בית הדין קבע עוד, כי האיחוד האירופי רשאי לקבוע סטנדרטים מחמירים, ולהתנות פעילות מסחרית מסוימת בתחומו, ובענייננו – הפעלת טיסות בינלאומיות, בעמידה באותם סטנדרטים.
לעניין אמנת השמיים הפתוחים, קבע בית הדין כי אין מדובר בהפרת התחייבות שלא להטיל מס, אלא בהגבלה בעלת אופי שונה – אשר נגזרת מתחשיב המבוצע מראש, לפיו יכול כל מפעיל טיסות לרכוש הקצבה לנחיתות והמראות. לא זו אף זו, בית הדין קבע כי מפעילי טיסות יוכלו לסחור בהקצבות הנ"ל, וכך אף להרוויח מהתכנית. בנוסף, נקבע על ידי בית הדין כי החלת התכנית על כל ההמראות והנחיתות על אדמת אירופה מיישמת את החובה המוטלת על האיחוד מכוח אמנת השמים הפתוחים – שלא להפלות בין מפעילים אירופאים ומפעילים אמריקאים.