ביטול מס בולים

בשנת 2003 הודיע משרד האוצר על ביטול הדרגתי של מס בולים, עד לביטולו המוחלט בשנת 2008. מס בולים מוטל בישראל על מסמכים. מס זה פחות מוכר בקהילה העסקית ממסים אחרים ונחשב בטעות, למס זניח וחסר עניין.

מס הבולים מכניס לקופת האוצר קרוב למיליארד דולר בשנה, בדומה למס שבח מקרקעין המוכר הרבה יותר ומעט פחות מן המכס.  הכנסות אלה הן נמוכות יחסית לפוטנציאל הגלום בו, משום שלעתים קרובות צדדים לעסקה מוותרים על ביול המסמכים.

אכיפתו של החוק לאורך השנים היתה לקויה, היות ועד לאחרונה, החוק לא כלל הוראות אשר יסייעו לאכיפתו היעילה. בשנת 2003 התקבל  תיקון לחוק אשר החיל עליו את הוראות פקודת המסים (גביה),  והעלה את יכולת אכיפתו באופן משמעותי. כיום אנו עדים לפעילות מאומצת ביותר בתחום האכיפה של חובת הביול על-ידי אגף המכס והמע"מ. אנשי האגף מבצעים ביקורות, תופסים מסמכים ומוציאים שומות, כאשר לצידן של השומות מוטלים קנסות בסכומים גבוהים. הקנס המוטל על מי שלא בייל את מסמכיו למעלה מ – 30 ימים ממועד הביול, עומד על 50% מסכום הקרן של המס, בתוספת קנסות פיגורים מאותו היום ועד ליום הביול בפועל.

הציות לחובת הביול, מקורו בשיפור האכיפה כאמור לעיל, ולעתים מפני שקם צורך לרשום את המסמך ברישום ממשלתי כגון ברשם החברות, רשם המשכונות וכו',  וללא ביולו – המסמך לא יירשם.

מדובר במס עקיף בשיעור ממוצע של 4 פרומיל מהמחיר הנקוב במסמכים מסחריים שונים.  כמס עקיף, אשר אינו ממסה את רכיב הרווח בעסקה אלא מוטל כמס מחזור, בהתאם למחיר העסקה בלבד, עשוי מס זה להוות נטל מכביד על מבצעי עסקאות בישראל.

מס הבולים אינו בא למסות עסקאות אלא מסמכים.  החיוב עשוי שיוטל על מסמכים אחדים אפילו כרוכים הם כולם בעסקה אחת. עסקה אחת עשויה להניב מסמכים אחדים, החייבים כולם במס, כגון: הסכם, תיקונים להסכם, חשבון, קבלה ועוד. כאשר חבות מס הבולים עשויה לחול בקשר לכל אחד ואחד מהם בנפרד.

במסגרת התוכנית הכלכלית של שנת 2003 הוצע לבטל את החוק, כאשר לאחרונה, העביר האוצר תקנות לאישור ועדת הכספים בדבר ביטול הדרגתי של מס הבולים, באופן מדורג במשך  השנים הקרובות. על פי התקנות, יבוטל מס הבולים על הסכמי שכר דירה למגורים ועל הסכמי הלוואות ומשכנתאות מכל סוג שהוא החל בשנת 2005, בשנת 2006 יבוטל מס הבולים בשוק ההון, לרבות ביול של אג"ח, הסכמים של מכירה והעברת מניות וביול שטרי נאמנות והקצאת מניות, בשנת 2007 יבוטל המס על קניית והשכרת כלי רכב. בשנת 2008 המס יבוטל לחלוטין.