אין הרבה דגים בים

עו"ד אליס אברמוביץ
משרדנו מייצג את חברת תעשיות פיל-טונה בע"מ, אשר ביקשה – וקיבלה – צו עשה זמני וצו עיקול זמני, ביחס לעשר מכולות של דגים שיובאו מספק סיני, בעקבות הפרה צפויה של ההסכם עמו. להלן סיפור המעשה.

חברת תעשיות פיל-טונה עוסקת, מזה שנים רבות, בייבוא, באריזה ובשיווק של שימורי דגים. במאי 2015 התקשרה החברה עם משרד הביטחון בהסכם האספקה, במסגרתו התחייבה לספק למשרד הביטחון 663 טון של טונה משומרת, בתאריכים שונים בין ספטמבר 2015 ליולי 2016. זאת, כמובן, בנוסף להתחייבויות אחרות שיש לה כלפי לקוחות אחרים.

על מנת לעמוד בהתחייבויותיה החוזיות, פנתה החברה לספק סיני, אשר התחייב לייצר ולספק לה 40 מכולות דגי טונה, בנות 24 טון כל אחת, במחיר מוסכם, וזאת עד לחודש אפריל 2016. כנגד התחייבות זו, הוציאה החברה, באמצעות אחד הבנקים בישראל, מכתבי אשראי בנקאי להבטחת התשלום לספק.

כל 40 המכולות היו מוכנות למשלוח לישראל במהלך חודש ינואר 2016, אולם בפועל, בשל קשיים תזרימיים אליהם נקלע, וככל הנראה גם לנוכח האמרת מחירי הטונה בעולם, מכר הספק הסיני את רוב המכולות, שיוצרו במיוחד עבור החברה (כולל השגחת כשרות!), לצדדים שלישיים, ללא ידיעתה של החברה, כך שרק 12 מכולות מתוך ה-40 נשלחו לידיה בפועל.

בעקבות הפרת הסכם האספקה, והפיגור באספקת הטונה למשרד הביטחון, ניהלה החברה משא ומתן עם הספק. במסגרת מפגש שנערך בין הצדדים בסוף חודש מרס 2016, הודה הספק בכתב, כי פעל שלא כשורה בכך שמכר את הסחורה שיועדה לחברה לצדדים שלישיים, והתחייב לספק לחברה 28 מכולות טונה באופן מידי, כך שעשר מכולות יישלחו ארצה עד חג הפסח (21 באפריל 2016). מכתבי האשראי הדוקומנטרי שהוצאו מבעוד מועד נותרו בעינם.

בניגוד להסכם המאוחר האמור, בפועל שלח הספק לחברה, במהלך חודש אפריל 2016, שש מכולות בלבד, ובסוף אותו חודש הודיע לחברה, כי המשלוח הבא יישלח רק במהלך חודש יולי 2016.

לאור הפרה צפויה זו, פנתה החברה, ביום 4.5.16, באמצעות עוה"ד אהוד קרונפלד והח"מ, לבית משפט השלום בהרצליה, וביקשה כי בית המשפט ייתן צו עיקול זמני, במעמד צד אחד, על הכספים שעל הבנק לשלם לספק מכוח מכתבי האשראי הדוקומנטרי שהוצאו ביחס לעשר המכולות שנשלחו, וכן להוציא צו עשה, אשר יורה לבנק להעביר לידי החברה את מסמכי הייבוא המקוריים, שיאפשרו לה לשחרר מפיקוח המכס ארבע מתוך עשר המכולות, בשווי של כ-233,000 ₪,  אשר נפרקו בנמל אשדוד ביום 26.4.16, ונכון ליום הגשת הבקשה טרם שוחררו מפיקוח המכס. במסגרת הבקשה שהוגשה, הבהירה חברת פיל-טונה כי המכולות שבנמל, וששחרורן מבוקש לאלתר, מכילות טובין פסידים, שתוקפם יפוג בסוף חודש יולי 2016, ועל כן יש דחיפות במתן הצו.

מבחינת העילה המשפטית, הוסבר כי לחברת פיל-טונה עילת תביעה מוצקה נגד הספק הסיני, וזאת לאור הוראות חוק המכר (מכר טובין בין-לאומי), תש"ס – 1999 ("החוק"), אשר נחקק מכוח אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר טובין בין-לאומי, שנחתמה בוינה ביום 11 באפריל 1980, ועליה חתומות גם ישראל וגם סין. סעיף 33(1) לחוק עוסק בחיובי המוכר לאספקת הטובין, וקובע כי על המוכר למסור את הטובין במועד שנקבע בחוזה. סעיף 25 לחוק קובע כי "הפרת חוזה שבוצעה על ידי אחד הצדדים היא יסודית, אם היא גורמת לצד האחר פגיעה, במידה השוללת ממנו מהותית את אשר היה זכאי לצפות לו לפי החוזה, זולת אם המפר לא צפה, ואדם סביר מסוגו באותן נסיבות לא היה צופה, תוצאה כאמור". בענייננו, כאמור, ידע הספר הסיני ידוע היטב כי פיל-טונה מחויבת לעמוד בהתחייבויותיה כלפי משרד הביטחון לאספקת טונה בכמות ובמחיר שנקבעו מראש, והודעתו המפורשת כי אין בכוונתו לעמוד גם בהתחייבותו השנייה, ולספק את הכמות שהתחייב לספק, מהווה הפרה יסודית של ההסכם המאוחר. סעיף 71 לחוק דן בהפרה צפויה של הסכם מכר, וקובע כי "צד זכאי להשעות את קיום חיוביו, אם לאחר כריתת החוזה התברר כי הצד האחר לא יקיים חלק מהותי מחיוביו…". מכוח סעיף זה, כך נטען, רשאית פיל-טונה להשעות את חיוביה החוזיים כלפי הספק, אם האחרון הודיע לו שאין בכוונתו למלא חלק מהותי מחיוביו, כפי שאירע בפועל, ועל כן היא זכאית כי בית המשפט ייעתר לבקשתה, שבבסיסה השהיית חיוביה החוזיים כלפי הספק, באמצעות הבנק.

בהחלטתו הראשונית, הביע בית המשפט חשש מפני מתן הצו, בנימוק כי האשראי הדוקומנטרי נועד לאפשר קיומם של יחסי מסחר רחוקים, ומתן הצו ירוקנו מתוכן. החברה הגישה טיעון משלים לעניין זה, במסגרתו טענה כי עצם קיומה של עסקת אשראי אינו יכול לשמש מחסום למימוש הזכויות המוקנות לחברה על פי דין כלפי הספק הסיני, שאין לו כל נכסים להיפרע מהם בישראל, ואף הפנתה לשורה של החלטות קודמות, בהן זכה מבקש האשראי בהטלת עיקול על הכספים שחייב הבנק למוטב על פי מכתב אשראי. עוד הופנתה תשומת לבו של בית המשפט לכך, כי על פי מכתבי האשראי, מחויב הבנק לשלם לספק את הסכום הנקוב במכתב האשראי, כנגד מסירת מסמכי הייבוא המקוריים שבמכתב האשראי, במידה והמסמכים תואמים את הנדרש במכתב האשראי. בענייננו, הודיעה חברת פיל-טונה לבנק כי המסמכים שהוצגו על ידי הספק אינם תואמים את דרישות מכתב האשראי ולפיכך ממילא אין חובה על הבנק לשלם לספק את סכום מכתב האשראי.

ביום 5.5.16 נעתר בית המשפט לבקשה במלואה, וקבע כי ההחלטה ניתנת "בהינתן שהוצגו ראיות לכאורה, לרבות בכתב, שיש בהן כדי לתמוך בתביעה, וכן, במיוחד בשים לב לכך שבנסיבות כפי שהוצגו בבקשה… ככל שלא יינתנו הצווים יכול שייגרם נזק בלתי הפיך…". להבטחת הוצאות המשיבים לבקשה – הבנק והספק הסיני – הורה בית המשפט לחברת פיל-טונה להפקיד ערבות צד ג' ע"ס 100,000 ₪, ועירבון כספי ע"ס 350,000 ₪.

[ת"א 11114-05-16 תעשיות פיל-טונה בע"מ נ' XIANGSHAN XIANGHE AQUANTIC PRODUCT CO. LTD, החלטתה של כב' השופטת לימור ביבי מיום 5.5.16].